หน้าแรก / เกี่ยวกับเรา / หลักสูตร / ครุศาสตร์อุตสาหกรรมมหาบัณฑิต

 

หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต

สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล (หลักสูตร 5 ปี)

หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ. 2563

 

 

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา

 

ชื่อเต็ม   (ภาษาไทย) : ครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต (วิศวกรรมเครื่องกล)

          (ภาษาอังกฤษ) : Bachelor of Science in Industrial Education (Mechanical Engineering)

 

ชื่อย่อ    (ภาษาไทย) : ค.อ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)

          (ภาษาอังกฤษ) :  B.S.Ind.Ed. (Mechanical Engineering)

 

หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล เป็นหลักสูตรที่จัดให้ผู้เรียนมีองค์ความรู้ ทักษะ ทัศนคติ

โดยเฉพาะจิตสำนึกของความเป็นครูช่างด้วยการผสมผสานศาสตร์ทางวิชาชีพ  การสอนและศาสตร์ทางวิชาชีพวิศวกรรมควบคู่กันไป

โดยจัดให้ผู้เรียน เรียนรายวิชาพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ และรายวิชาทางเทคโนโลยี และถูกบ่มเพาะอย่างเพียงพอ เพื่อให้มีคุณธรรม

และจริยธรรมในวิชานั้น ผู้เรียนมีความสามารถในการถ่ายทอดและปฏิบัติการสอนวิชาชีพทางวิศวกรรมและเป็นวิทยากรฝึกอบรม

ในสถานประกอบการ ด้วยการเลือกใช้กรรมวิธีการสอน/การถ่ายทอด/การฝึกอบรมในสถานศึกษาหรือในโรงงานอุตสาหกรรมได้อย่างเหมาะสม

ผลิต พัฒนา และเลือกใช้สื่อการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพตลอดจนการวัดและประเมินผลการสอน/การถ่ายทอด/การฝึกอบรมได้อย่างเป็นระบบ

 

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา

(1) เป็นผู้สอน (ครูช่าง) และครูฝึกในสถานศึกษาที่มีการเรียนการสอนสาขาช่างอุตสาหกรรม

(2) เป็นผู้ถ่ายทอดและปฏิบัติการอบรมในหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับภาครัฐและเอกชนได้

(3) เป็นวิทยากรฝึกอบรมในหน่วยงานภาครัฐ สถานประกอบการ หรือในโรงงานอุตสาหกรรม

(4) เป็นผู้พัฒนาและผลิตสื่อการเรียนการสอนที่ใช้ในการเรียนหรืออบรม

 

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา

(1)  เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาวิชาช่างยนต์ หรือเทียบเท่า หรือสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษา

ตอนปลาย (มัธยมศึกษาปีที่ 6) สายคณิตศาสตร์ – วิทยาศาสตร์ หรือสายอื่น ๆที่มีคะแนนกลุ่มสาระคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ไม่น้อยกว่า

ที่มหาวิทยาลัยฯกำหนด หรือ

(2)  เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรืออนุปริญญา (ปวส.) สาขาช่างยนต์ หรือช่างเทคนิคยานยนต์หรือ

เทคโนโลยียานยนต์หรือช่างจักรกลหนัก หรืองานเครื่องมือกล

(3)  มีคุณสมบัติอื่น ๆ ตามเกณฑ์ของกระทรวงศึกษาธิการ หรือ เป็นผู้ที่ผ่านการคัดเลือกตามเกณฑ์ของมหาวิทยาลัยฯ กำหนด

 

 

หมายเหตุ : อัตราค่าเล่าเรียนให้ขึ้นอยู่กับประกาศของมหาวิทยาลัยในแต่ละปีการศึกษา

 

** ระยะเวลาเรียนตามหลักสูตร 5 ปี **

 

หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล PDF_FILE

 

 

ปริญญาตรี

หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม วิชาเอกเทคโนโลยีเครื่องกล (หลักสูตร 4 ปี)

หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต

สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล (หลักสูตร 5 ปี)

ปริญญาโท

หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมมหาบัณฑิต

สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล

 

หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต

สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล (หลักสูตร 5 ปี)

หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ. 2563

 

 

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา

 

ชื่อเต็ม   (ภาษาไทย) : ครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต (วิศวกรรมเครื่องกล)

          (ภาษาอังกฤษ) : Bachelor of Science in Industrial Education

                             (Mechanical Engineering)

 

ชื่อย่อ    (ภาษาไทย) : ค.อ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)

          (ภาษาอังกฤษ) :  B.S.Ind.Ed. (Mechanical Engineering)

 

หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล เป็นหลักสูตรที่จัดให้ผู้เรียนมีองค์ความรู้ ทักษะ ทัศนคติ

โดยเฉพาะจิตสำนึกของความเป็นครูช่างด้วยการผสมผสานศาสตร์ทางวิชาชีพการสอนและศาสตร์ทางวิชาชีพ วิศวกรรม

ควบคู่กันไปโดยจัดให้ผู้เรียน เรียนรายวิชาพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ และรายวิชาทางเทคโนโลยี และถูกบ่มเพาะอย่างเพียงพอ

เพื่อให้มีคุณธรรมและจริยธรรมในวิชานั้น ผู้เรียนมีความสามารถในการถ่ายทอดและปฏิบัติการสอนวิชาชีพทางวิศวกรรม

และเป็นวิทยากรฝึกอบรมในสถานประกอบการ ด้วยการเลือกใช้กรรมวิธีการสอน/การถ่ายทอด/การฝึกอบรมในสถานศึกษา

หรือในโรงงานอุตสาหกรรมได้อย่างเหมาะสมผลิตพัฒนาและเลือกใช้สื่อการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพตลอดจนการวัด

และประเมินผลการสอน/ การถ่ายทอด/การฝึกอบรมได้อย่างเป็นระบบ

 

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา

(1) เป็นผู้สอน (ครูช่าง) และครูฝึกในสถานศึกษาที่มีการเรียนการสอนสาขาช่างอุตสาหกรรม

(2) เป็นผู้ถ่ายทอดและปฏิบัติการอบรมในหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับภาครัฐและเอกชนได้

(3) เป็นวิทยากรฝึกอบรมในหน่วยงานภาครัฐ สถานประกอบการ หรือในโรงงานอุตสาหกรรม

(4) เป็นผู้พัฒนาและผลิตสื่อการเรียนการสอนที่ใช้ในการเรียนหรืออบรม

 

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา

(1)  เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาวิชาช่างยนต์หรือเทียบเท่าหรือ

สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (มัธยมศึกษาปีที่ 6)  สายคณิตศาสตร์ – วิทยาศาสตร์ หรือสายอื่นๆ

ที่มีคะแนนกลุ่มสาระคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ไม่น้อยกว่า ที่มหาวิทยาลัยฯกำหนด หรือ

(2)  เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรืออนุปริญญา (ปวส.) สาขาช่างยนต์หรือช่างเทคนิคยานยนต์หรือ

เทคโนโลยียานยนต์หรือช่างจักรกลหนัก หรืองานเครื่องมือกล

(3)  มีคุณสมบัติอื่น ๆ ตามเกณฑ์ของกระทรวงศึกษาธิการ หรือ เป็นผู้ที่ผ่านการคัดเลือกตามเกณฑ์ของมหาวิทยาลัยฯ กำหนด

 

 

หมายเหตุ :

 อัตราค่าเล่าเรียนให้ขึ้นอยู่กับประกาศของมหาวิทยาลัยในแต่ละปีการศึกษา

 

** ระยะเวลาเรียนตามหลักสูตร 5 ปี **

 

หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล PDF_FILE

 

หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต

สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล (หลักสูตร 5 ปี)

หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ. 2563

 

 

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา

 

ชื่อเต็ม   (ภาษาไทย) : ครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต (วิศวกรรมเครื่องกล)

          (ภาษาอังกฤษ) : Bachelor of Science in Industrial Education

                             (Mechanical Engineering)

 

ชื่อย่อ    (ภาษาไทย) : ค.อ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)

          (ภาษาอังกฤษ) :  B.S.Ind.Ed. (Mechanical Engineering)

 

หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล

เป็นหลักสูตรที่จัดให้ผู้เรียนมีองค์ความรู้ ทักษะ ทัศนคติ โดยเฉพาะจิตสำนึกของ

ความเป็นครูช่างด้วยการผสมผสานศาสตร์ทางวิชาชีพการสอนและศาสตร์

ทางวิชาชีพ วิศวกรรมควบคู่กันไปโดยจัดให้ผู้เรียน เรียนรายวิชาพื้นฐานทาง

วิทยาศาสตร์ และรายวิชาทางเทคโนโลยี และถูกบ่มเพาะอย่างเพียงพอ เพื่อให้

มีคุณธรรมและจริยธรรมในวิชานั้น ผู้เรียนมีความสามารถในการถ่ายทอด

และปฏิบัติการสอนวิชาชีพทางวิศวกรรมและเป็นวิทยากรฝึกอบรมในสถาน

ประกอบการ ด้วยการเลือกใช้กรรมวิธีการสอน/การถ่ายทอด/การฝึกอบรม

ในสถานศึกษา หรือในโรงงานอุตสาหกรรมได้อย่างเหมาะสมผลิต พัฒนา

และเลือกใช้สื่อการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพตลอดจนการวัดและประเมินผล

การสอน/ การถ่ายทอด/การฝึกอบรมได้อย่างเป็นระบบ

 

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา

(1) เป็นผู้สอน (ครูช่าง) และครูฝึกในสถานศึกษาที่มีการเรียนการ

สอนสาขาช่างอุตสาหกรรม

(2) เป็นผู้ถ่ายทอดและปฏิบัติการอบรมในหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

กับภาครัฐและเอกชนได้

(3) เป็นวิทยากรฝึกอบรมในหน่วยงานภาครัฐ

สถานประกอบการ หรือในโรงงานอุตสาหกรรม

(4) เป็นผู้พัฒนาและผลิตสื่อการเรียนการสอนที่ใช้ในการเรียนหรืออบรม

 

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา

(1)  เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาวิชา

ช่างยนต์ หรือเทียบเท่าหรือสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษา

ตอนปลาย (มัธยมศึกษาปีที่ 6)  สายคณิตศาสตร์ – วิทยาศาสตร์ หรือสายอื่นๆ

ที่มีคะแนนกลุ่มสาระคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ไม่น้อยกว่า ที่มหาวิทยาลัยฯ

กำหนด หรือ

(2)  เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือ

อนุปริญญา (ปวส.) สาขาช่างยนต์หรือช่างเทคนิคยานยนต์หรือ

เทคโนโลยียานยนต์หรือช่างจักรกลหนัก หรืองานเครื่องมือกล

(3)  มีคุณสมบัติอื่น ๆ ตามเกณฑ์ของกระทรวงศึกษาธิการ หรือ เป็นผู้ที่ผ่าน

การคัดเลือกตามเกณฑ์ของมหาวิทยาลัยฯ กำหนด

 

 

หมายเหตุ :

 อัตราค่าเล่าเรียนให้ขึ้นอยู่กับประกาศของมหาวิทยาลัยในแต่ละปีการศึกษา

 

** ระยะเวลาเรียนตามหลักสูตร 5 ปี **

หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต

สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล PDF_FILE

 

Copyright © 2018 Mechanical Technology Education , KMUTT,

 All rights Reserved. Design by Saksit

 

หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต

สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล (หลักสูตร 5 ปี)

หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ. 2563

 

 

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา

 

ชื่อเต็ม   (ภาษาไทย) : ครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต (วิศวกรรมเครื่องกล)

          (ภาษาอังกฤษ) : Bachelor of Science in Industrial Education (Mechanical Engineering)

 

ชื่อย่อ    (ภาษาไทย) : ค.อ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)

          (ภาษาอังกฤษ) :  B.S.Ind.Ed. (Mechanical Engineering)

 

หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรม เครื่องกล

เป็นหลักสูตรที่จัดให้ผู้เรียนมีองค์ความรู้ ทักษะ ทัศนคติ โดยเฉพาะจิตสำนึกของความเป็นครูช่างด้วยการผสมผสาน ศาสตร์ทางวิชาชีพการสอนและศาสตร์ทางวิชาชีพ วิศวกรรมควบคู่ กันไปโดยจัดให้ผู้เรียน เรียนรายวิชาพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ และรายวิชาทางเทคโนโลยี และถูกบ่มเพาะอย่างเพียงพอ เพื่อให้

มีคุณธรรมและจริยธรรมในวิชานั้น ผู้เรียนมีความสามารถใน การถ่ายทอด และปฏิบัติการสอนวิชาชีพทางวิศวกรรมและเป็น วิทยากรฝึกอบรมในสถานประกอบการด้วยการเลือกใช้กรรมวิธีการสอน/ การถ่ายทอด/การฝึกอบรมในสถานศึกษา หรือในโรงงาน อุตสาหกรรมได้อย่างเหมาะสมผลิต พัฒนาและเลือกใช้สื่อการสอน ได้อย่างมีประสิทธิภาพตลอดจนการวัดและประเมินผลการสอน/ การถ่ายทอด/การฝึกอบรมได้อย่างเป็นระบบ

 

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา

(1) เป็นผู้สอน (ครูช่าง) และครูฝึกในสถานศึกษาที่มีการเรียนการ

สอนสาขาช่างอุตสาหกรรม

(2) เป็นผู้ถ่ายทอดและปฏิบัติการอบรมในหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

กับภาครัฐและเอกชนได้

(3) เป็นวิทยากรฝึกอบรมในหน่วยงานภาครัฐ

สถานประกอบการ หรือในโรงงานอุตสาหกรรม

(4)เป็นผู้พัฒนาและผลิตสื่อการเรียนการสอนที่ใช้ใน

การเรียนหรืออบรม

 

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา

(1)  เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)

สาขาวิชาช่างยนต์หรือเทียบเท่าหรือสำเร็จการศึกษาระดับมัธยม

ศึกษาตอนปลาย (มัธยมศึกษาปีที่ 6)  สายคณิตศาสตร์ –

วิทยาศาสตร์ หรือสายอื่นๆที่มีคะแนนกลุ่มสาระคณิตศาสตร์

วิทยาศาสตร์ไม่น้อยกว่า ที่มหาวิทยาลัยฯกำหนด หรือ

(2) เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง

หรืออนุปริญญา (ปวส.)สาขาช่างยนต์หรือช่างเทคนิคยานยนต์

หรือเทคโนโลยียานยนต์หรือช่างจักรกลหนัก

หรืองานเครื่องมือกล

(3)  มีคุณสมบัติอื่น ๆ ตามเกณฑ์ของกระทรวงศึกษาธิการ

หรือ เป็นผู้ที่ผ่านการคัดเลือกตามเกณฑ์ของมหาวิทยาลัยฯ

กำหนด

 

 

หมายเหตุ :

อัตราค่าเล่าเรียนให้ขึ้นอยู่กับประกาศของมหาวิทยาลัยใน

แต่ละปีการศึกษา

 

** ระยะเวลาเรียนตามหลักสูตร 5 ปี **

หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต

สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล PDF_FILE