หน้าแรก / เกี่ยวกับเรา / บุคลากร

บุคลากร

Asst.Prof.Dr. Pichet  Pinit

ผศ.ดร.พิเชษฐ์  พินิจ

(ผู้ดูแลและกำกับงานบริหาร งานทั่วไป งานวิชาการ)

Email: pichet.pin@kmutt.ac.th

Asst.Prof.Dr.Aphinan Phukaoluan

ผศ.ดร.อภินันท์ ภูเก้าล้วน

(เลขานุการ)

Email: aphinan.phu@kmutt.ac.th

Assoc.Prof. Banchob  Orachon

รศ.บรรจบ อรชร

(อาจารย์)

Email: banchob.ora@kmutt.ac.th

Assoc.Prof. Taveewat  Suparos

รศ.ทวีวัฒน์  สุภารส

(อาจารย์)

Email: taveewat.sup@kmutt.ac.th

Asst.Prof.Dr. Anusit  Anmanatarkul

ผศ.ดร.อนุศิษฎ์  อันมานะตระกูล

(อาจารย์)

Email: anusit.anm@kmutt.ac.th

Asst.Prof.Dr. Sujin Jiracheewanun

ผศ.ดร. สุจินต์  จิระชีวะนันท์

(อาจารย์)

Email: sujin.jir@kmutt.ac.th

Dr.Sompop  Panyasompak

ดร.สมภพ  ปัญญาสมพรรค์

(อาจารย์)

Email: sompob.pun@kmutt.ac.th

Boonsong   Hemwat

อ.บุญส่ง  เหมวัฒน์

(อาจารย์)

Email: boonsong.hem@kmutt.ac.th

Asst.Prof.Dr. Manon  Sooklamai

ผศ.ดร.มานนท์  สุขละมัย

(อาจารย์)

Email: manon.san@kmutt.ac.th

Thawil  Sangthamchevin

นายถวิล  แสงธรรมชีวิน

(ช่างเครื่องยนต์ชำนาญงาน)

Email: thawil.san@kmutt.ac.th

Saksit   Ponkum

นายศักดิ์สิทธิ์  ปนคำ

(นักพัฒนาการศึกษา)

Email : saksit.pon@kmutt.ac.th

Jackkapan Meearsa

นายจักรพันธุ์ มีอาษา

(นักพัฒนาการศึกษา)

Email: jackkapan.mee@mail.kmutt.ac.th

Copyright © 2018 Mechanical Technology Education , KMUTT,

 All rights Reserved. Design by Saksit