หน้าแรก / เกี่ยวกับเรา / หลักสูตร / เทคโนโลยีบัณฑิต

 

หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต

สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565

 

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา

 

ชื่อเต็ม   (ภาษาไทย) : เทคโนโลยีบัณฑิต (เทคโนโลยีอุตสาหกรรม)

          (ภาษาอังกฤษ) : Bachelor of Technology (Industrial Technology)

 

ชื่อย่อ    (ภาษาไทย) : ทล.บ. (เทคโนโลยีอุตสาหกรรม)

          (ภาษาอังกฤษ) :  B.Tech. (Industrial Technology)

 

วิชาเอก  เทคโนโลยีเครื่องกล

 

หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เป็นสาขาวิชาที่มีลักษณะเป็นหลักสูตร แบบพหุวิทยาการ

(Multidisciplinary) ซึ่งมีการนำวิทยาศาสตร์ไปประยุกต์ใช้พัฒนาความรู้และทักษะเชิงปฏิบัติการ เพื่อสร้างความชำนาญการเฉพาะทาง

และเป็นประโยชน์ในการดำเนินงานด้านอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี โดยได้ดำเนินการตามแนวนโยบาย ของรัฐบาล และมหาวิทยาลัย

ในการเพิ่มศักยภาพในการดำเนินงานในด้านการพัฒนากำลังคนให้มีความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยี ในอุตสาหกรรม ได้แก่

เทคโนโลยีเครื่องกล เทคโนโลยีก่อสร้าง เทคโนโลยีไฟฟ้า และเทคโนโลยีอุตสาหการ ให้เพียงพอต่อการรองรับการพัฒนาประเทศชาติ

ในอนาคต นอกจากในการพัฒนากำลังคนแล้ว หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ได้มีการพัฒนาในด้านต่าง ๆ

ที่พึงมีต่อประเทศชาติจึงได้กำหนดวิสัยทัศน์ ปรัชญา และวัตถุประสงค์ขึ้น เพื่อให้สามารถรองรับการพัฒนาอุตสาหกรรมในประเทศต่อไป

 

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา

1) นักปฏิบัติงานด้านเทคนิคชั้นสูงและการใช้เทคโนโลยี

2) นักวิจัยและพัฒนาทางด้านเทคนิคและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

3) วิศวกรและหัวหน้าช่างเทคนิค

 

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา

1. สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ในสาขาตรง หรือ สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (มัธยมศึกษาปีที่ 6)

สายวิทยาศาสตร์ หรือ สายคณิตศาสตร์-วิทยาศาสตร์ หรือ สายวิชาอื่น ๆ ที่มีคะแนนกลุ่มสาระคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ไม่น้อยกว่าที่

มหาวิทยาลัยฯ กำหนด หรือ

2. สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบเท่า ในสาขาตรง เข้าศึกษาต่อแบบเทียบโอน  หรือ

3. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือเทียบเท่า เข้าศึกษาต่อในกรณีเทียบโอน

4. วิธีการรับนักศึกษาเข้าศึกษาจะพิจารณารับนักศึกษาเป็น 2 ประเภท คือ

   4.1 นักศึกษาที่ผ่านการสอบคัดเลือกตรงโดย ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีกำหนด

   4.2 นักศึกษาที่ผ่านการสอบคัดเลือกตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กระทรวงศึกษาธิการกำหนด

 

หมายเหตุ : อัตราค่าเล่าเรียนให้ขึ้นอยู่กับประกาศของมหาวิทยาลัยในแต่ละปีการศึกษา

 

** ระยะเวลาเรียนตามหลักสูตร 4 ปี **

 

 

 

 

 

 

หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต

สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565

 

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา

 

ชื่อเต็ม   (ภาษาไทย) : เทคโนโลยีบัณฑิต (เทคโนโลยีอุตสาหกรรม)

          (ภาษาอังกฤษ) : Bachelor of Technology (Industrial Technology)

 

ชื่อย่อ    (ภาษาไทย) : ทล.บ. (เทคโนโลยีอุตสาหกรรม)

          (ภาษาอังกฤษ) :  B.Tech. (Industrial Technology)

 

วิชาเอก  เทคโนโลยีเครื่องกล

 

หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เป็นสาขาวิชาที่มีลักษณะเป็นหลักสูตร แบบพหุวิทยาการ (Multidisciplinary) ซึ่งมีการนำวิทยาศาสตร์ไปประยุกต์ใช้พัฒนาความรู้และทักษะเชิง ปฏิบัติการ เพื่อสร้างความชำนาญการเฉพาะทางและเป็นประโยชน์ในการดำเนินงานด้านอุตสาหกรรม และเทคโนโลยี  โดยได้ดำเนินการตามแนวนโยบาย ของรัฐบาล และมหาวิทยาลัยในการเพิ่มศักยภาพ  ในการดำเนินงานในด้านการพัฒนากำลังคนให้มีความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยี ในอุตสาหกรรม ได้แก่ เทคโนโลยีเครื่องกล เทคโนโลยีก่อสร้าง เทคโนโลยีไฟฟ้า และเทคโนโลยีอุตสาหการ ให้เพียงพอต่อการ  รองรับการพัฒนาประเทศชาติในอนาคต นอกจากในการพัฒนากำลังคนแล้ว  หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ได้มีการพัฒนาในด้านต่าง ๆ ที่พึงมีต่อประเทศชาติจึงได้กำหนด วิสัยทัศน์  ปรัชญา และวัตถุประสงค์ขึ้น เพื่อให้สามารถรองรับการพัฒนาอุตสาหกรรมในประเทศต่อไป

 

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา

1) นักปฏิบัติงานด้านเทคนิคชั้นสูงและการใช้เทคโนโลยี

2) นักวิจัยและพัฒนาทางด้านเทคนิคและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

3) วิศวกรและหัวหน้าช่างเทคนิค

 

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา

1. สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ในสาขาตรง หรือ สำเร็จการศึกษาระดับ

มัธยมศึกษาตอนปลาย (มัธยมศึกษาปีที่ 6) สายวิทยาศาสตร์ หรือ สายคณิตศาสตร์-วิทยาศาสตร์ หรือ

สายวิชาอื่น ๆ ที่มีคะแนนกลุ่มสาระคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ไม่น้อยกว่าที่มหาวิทยาลัยฯ กำหนด หรือ

2. สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบเท่า ในสาขาตรง

   เข้าศึกษาต่อแบบเทียบโอน  หรือ

3. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือเทียบเท่า เข้าศึกษาต่อในกรณีเทียบโอน

4. วิธีการรับนักศึกษาเข้าศึกษาจะพิจารณารับนักศึกษาเป็น 2 ประเภท คือ

   4.1 นักศึกษาที่ผ่านการสอบคัดเลือกตรงโดย

       ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีกำหนด

   4.2 นักศึกษาที่ผ่านการสอบคัดเลือกตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กระทรวงศึกษาธิการกำหนด

 

หมายเหตุ : อัตราค่าเล่าเรียนให้ขึ้นอยู่กับประกาศของมหาวิทยาลัยในแต่ละปีการศึกษา

 

** ระยะเวลาเรียนตามหลักสูตร 4 ปี **

 

 

 

 

 

ปริญญาตรี

หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม วิชาเอกเทคโนโลยีเครื่องกล (หลักสูตร 4 ปี)

หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต

สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล (หลักสูตร 5 ปี)

ปริญญาโท

หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมมหาบัณฑิต

สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล

 

หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต

สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565

 

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา

 

ชื่อเต็ม   (ภาษาไทย) : เทคโนโลยีบัณฑิต (เทคโนโลยีอุตสาหกรรม)

 

ชื่อย่อ    (ภาษาไทย) : ทล.บ. (เทคโนโลยีอุตสาหกรรม)

          (ภาษาอังกฤษ) :  B.Tech. (Industrial Technology)

 

วิชาเอก  เทคโนโลยีเครื่องกล

 

หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เป็นสาขาวิชาที่มีลักษณะเป็นหลักสูตร แบบพหุวิทยาการ

(Multidisciplinary) ซึ่งมีการนำวิทยาศาสตร์ไปประยุกต์ใช้พัฒนาความรู้ และทักษะเชิงปฏิบัติการ เพื่อสร้างความชำนาญการ เฉพาะทาง และเป็น ประโยชน์ใน การดำเนินงานด้านอุตสาหกรรม และเทคโนโลยี โดยได้ดำเนินการ ตามแนวนโยบาย ของรัฐบาล และมหาวิทยาลัยในการเพิ่มศักยภาพ ในการดำเนินงานในด้านการพัฒนากำลังคนให้มีความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยีในอุตสาหกรรม ได้แก่ เทคโนโลยีเครื่องกล เทคโนโลยีก่อสร้าง  เทคโนโลยีไฟฟ้า และเทคโนโลยีอุตสาหการ ให้เพียงพอต่อการรองรับการพัฒนาประเทศ ชาติในอนาคต นอกจากในการพัฒนากำลังคนแล้ว หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมได้มีการพัฒนาใน ด้านต่าง ๆ ที่พึงมีต่อประเทศชาติ จึงได้กำหนดวิสัยทัศน์ ปรัชญา และวัตถุประสงค์ขึ้น เพื่อให้สามารถรองรับการพัฒนาอุตสาหกรรม ในประเทศต่อไป

 

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา

1) นักปฏิบัติงานด้านเทคนิคชั้นสูงและการใช้เทคโนโลยี

2) นักวิจัยและพัฒนาทางด้านเทคนิคและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

3) วิศวกรและหัวหน้าช่างเทคนิค

 

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา

1. สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ในสาขาตรง หรือ สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

(มัธยมศึกษาปีที่ 6) สายวิทยาศาสตร์ หรือ สายคณิตศาสตร์-วิทยาศาสตร์ หรือ สายวิชาอื่น ๆ ที่มีคะแนนกลุ่มสาระคณิตศาสตร์

วิทยาศาสตร์ ไม่น้อยกว่าที่มหาวิทยาลัยฯกำหนด หรือ

2. สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบเท่าในสาขาตรงเข้าศึกษาต่อ แบบเทียบโอน  หรือ

3. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือเทียบเท่า เข้าศึกษาต่อในกรณีเทียบโอน

4. วิธีการรับนักศึกษาเข้าศึกษาจะพิจารณารับนักศึกษาเป็น 2 ประเภท คือ

   4.1 นักศึกษาที่ผ่านการสอบคัดเลือกตรงโดยตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีกำหนด

   4.2 นักศึกษาที่ผ่านการสอบคัดเลือกตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กระทรวงศึกษาธิการกำหนด

 

หมายเหตุ :

 อัตราค่าเล่าเรียนให้ขึ้นอยู่กับประกาศของมหาวิทยาลัยในแต่ละปีการศึกษา

 

** ระยะเวลาเรียนตามหลักสูตร 4 ปี **

 

 

Copyright © 2018 Mechanical Technology Education , KMUTT,

 All rights Reserved. Design by Saksit

 

หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต

สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565

 

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา

 

ชื่อเต็ม   (ภาษาไทย) : เทคโนโลยีบัณฑิต (เทคโนโลยีอุตสาหกรรม)

 

ชื่อย่อ    (ภาษาไทย) : ทล.บ. (เทคโนโลยีอุตสาหกรรม)

          (ภาษาอังกฤษ) :  B.Tech. (Industrial Technology)

 

วิชาเอก  เทคโนโลยีเครื่องกล

 

หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

เป็นสาขาวิชาที่มีลักษณะเป็นหลักสูตร แบบพหุวิทยาการ

(Multidisciplinary) ซึ่งมีการนำวิทยาศาสตร์ไป ประยุกต์ ใช้พัฒนาความรู้และทักษะ เชิงปฏิบัติการ เพื่อสร้างความ ชำนาญ การเฉพาะทางและเป็น ประโยชน์ใน การดำเนินงาน ด้านอุตสาหกรรม และเทคโนโลยี โดยได้ดำเนินการ ตามแนวนโยบาย ของรัฐบาล และมหาวิทยาลัยในการเพิ่ม ศักยภาพ ในการดำเนินงานในด้านการพัฒนากำลังคน ให้มีความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยี ในอุตสาหกรรม ได้แก่  เทคโนโลยีเครื่องกล เทคโนโลยีก่อสร้าง  เทคโนโลยีไฟฟ้า และเทคโนโลยีอุตสาหการ ให้เพียงพอต่อการรองรับการ พัฒนาประเทศชาติในอนาคต นอกจากในการพัฒนากำลัง คนแล้ว หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิตสาขาวิชาเทคโนโลยี อุตสาหกรรม  ได้มีการพัฒนาในด้านต่าง ๆ ที่พึงมีต่อ ประเทศชาติ จึงได้กำหนดวิสัยทัศน์ ปรัชญา และวัตถุประสงค์ ขึ้น เพื่อให้สามารถรองรับการพัฒนาอุตสาหกรรม ในประเทศต่อไป

 

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา

1)  นักปฏิบัติงานด้านเทคนิคชั้นสูงและการใช้เทคโนโลยี

2) นักวิจัยและพัฒนาทางด้านเทคนิคและเทคโนโลยี

   อุตสาหกรรม

3) วิศวกรและหัวหน้าช่างเทคนิค

 

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา

1. สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)

ในสาขาตรง หรือสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษา

ตอนปลาย (มัธยมศึกษาปีที่ 6) สายวิทยาศาสตร์ หรือ

สายคณิตศาสตร์-วิทยาศาสตร์ หรือ สายวิชาอื่น ๆ

ที่มีคะแนนกลุ่มสาระคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ไม่น้อยกว่า

ที่มหาวิทยาลัยฯกำหนด หรือ

2. สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)

หรือเทียบเท่า ในสาขาตรงเข้าศึกษาต่อ แบบเทียบโอน  หรือ

3. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือเทียบเท่า

เข้าศึกษาต่อในกรณีเทียบโอน

4. วิธีการรับนักศึกษาเข้าศึกษาจะพิจารณารับนักศึกษาเป็น

    2 ประเภท คือ

4.1 นักศึกษาที่ผ่านการสอบคัดเลือกตรงโดยตามหลักเกณฑ์

และวิธีการที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีกำหนด

4.2 นักศึกษาที่ผ่านการสอบคัดเลือกตามหลักเกณฑ์และ

วิธีการที่กระทรวงศึกษาธิการกำหนด

 

หมายเหตุ :

อัตราค่าเล่าเรียนให้ขึ้นอยู่กับประกาศของมหาวิทยาลัย

ในแต่ละปีการศึกษา

 

** ระยะเวลาเรียนตามหลักสูตร 4 ปี **