หน้าแรก / กิจกรรมและผลงานนักศึกษา / ผลงานนักศึกษา

โครงงานนักศึกษาระดับปริญญาตรี (บทเรียนออนไลน์)

ปีการศึกษา 2559

- Torsion_Testing (การทดสอบการบิด)

- Manual_Transmission (เกียร์ธรรมดา)

- Common Rail_System (ระบบคอมมอนเรล)

- Reaction (แรงปฏิกิริยาที่จุดรองรับ)

- Charpy Impact Testing (การทดสอบแรงกระแทกแบบชาร์ปี้)

ปีการศึกษา 2558

- Radial Air Engineuel  (เครื่องยนต์ลมอัดแบบสูบดาว)

- Bicycle Air Engineadial  (เครื่องยนต์ลมอัดของรถจักรยาน)

ปีการศึกษา 2557

- Fuel Pump (ปั๊มเชื้อเพลิงดีเซล)

- Facilities of electrical and electric light system (ระบบไฟฟ้าในรถยนต์)

- Hybrid Vehicles (รถยนต์ไฮบริด)

- Photoelastic Stress (การวิเคราะห์ความเค้นเชิงโฟโตอิลาสติกซิตี้สำหรับปัญหาความเค้นระนาบ)

- Stirling Engine (ชุดสาธิตเครื่องยนต์สเตอลิง แบบแอลฟ่า)

- Automotive Electric Starter Circuittirling Engine (ระบบสตาร์ทเครื่องยนต์)

- A Demonstation Set of A Simple Support Beam (ชุดสาธิตคานแบบมีจุดรองรับอย่างง่าย์)

- Refrigeration and Airconditioning (การทำความเย็นและการปรับอากาศ)

โครงงานนักศึกษาระดับปริญญาตรี (บทเรียนออนไลน์)

ปีการศึกษา 2559

- Torsion_Testing (การทดสอบการบิด)

- Manual_Transmission (เกียร์ธรรมดา)

- Common Rail_System (ระบบคอมมอนเรล)

- Reaction (แรงปฏิกิริยาที่จุดรองรับ)

- Charpy Impact Testing (การทดสอบแรงกระแทกแบบชาร์ปี้)

ปีการศึกษา 2558

- Radial Air Engineuel  (เครื่องยนต์ลมอัดแบบสูบดาว)

- Bicycle Air Engineadial  (เครื่องยนต์ลมอัดของรถจักรยาน)

ปีการศึกษา 2557

- Fuel Pump (ปั๊มเชื้อเพลิงดีเซล)

- Facilities of electrical and electric light system

  (ระบบไฟฟ้าในรถยนต์)

- Hybrid Vehicles (รถยนต์ไฮบริด)

- Photoelastic Stress

  (การวิเคราะห์ความเค้นเชิงโฟโตอิลาสติกซิตี้สำหรับปัญหาความเค้นระนาบ)

- Stirling Engine (ชุดสาธิตเครื่องยนต์สเตอลิง แบบแอลฟ่า)

- Automotive Electric Starter Circuittirling Engine

  (ระบบสตาร์ทเครื่องยนต์)

- A Demonstation Set of A Simple Support Beam

  (ชุดสาธิตคานแบบมีจุดรองรับอย่างง่าย์)

- Refrigeration and Airconditioning

  (การทำความเย็นและการปรับอากาศ)

Copyright © 2018 Mechanical Technology Education , KMUTT,

 All rights Reserved. Design by Saksit

โครงงานนักศึกษาระดับปริญญาตรี (บทเรียนออนไลน์)

ปีการศึกษา 2559

- Torsion_Testing (การทดสอบการบิด)

- Manual_Transmission (เกียร์ธรรมดา)

- Common Rail_System (ระบบคอมมอนเรล)

- Reaction (แรงปฏิกิริยาที่จุดรองรับ)

- Charpy Impact Testing (การทดสอบแรงกระแทกแบบชาร์ปี้)

ปีการศึกษา 2558

- Radial Air Engineuel  (เครื่องยนต์ลมอัดแบบสูบดาว)

- Bicycle Air Engineadial  (เครื่องยนต์ลมอัดของรถจักรยาน)

ปีการศึกษา 2557

- Fuel Pump (ปั๊มเชื้อเพลิงดีเซล)

- Facilities of electrical and electric light system

  (ระบบไฟฟ้าในรถยนต์)

- Hybrid Vehicles (รถยนต์ไฮบริด)

- Photoelastic Stress(การวิเคราะห์ความเค้นเชิงโฟโต

อิลาสติกซิตี้สำหรับปัญหาความเค้นระนาบ)

- Stirling Engine (ชุดสาธิตเครื่องยนต์สเตอลิง แบบแอลฟ่า)

- Automotive Electric Starter Circuittirling Engine

  (ระบบสตาร์ทเครื่องยนต์)

- A Demonstation Set of A Simple Support Beam

  (ชุดสาธิตคานแบบมีจุดรองรับอย่างง่าย์)

- Refrigeration and Airconditioning

  (การทำความเย็นและการปรับอากาศ)