หน้าแรก / เกี่ยวกับเรา / หลักสูตร / ครุศาสตร์อุตสาหกรรมมหาบัณฑิต

 

หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมมหาบัณฑิต

สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564

 

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา

 

ชื่อเต็ม (ภาษาไทย) : ครุศาสตร์อุตสาหกรรมมหาบัณฑิต (วิศวกรรมเครื่องกล)

        (ภาษาอังกฤษ) : Master of Science in Industrial Education

                          (Mechanical Engineering)

 

ชื่อย่อ  (ภาษาไทย) : ค.อ.ม. (วิศวกรรมเครื่องกล)

        (ภาษาอังกฤษ) : M.S.Ind.Ed. (Mechanical Engineering)

 

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา

 

เป็นนักศึกษาไทยหรือนักศึกษาต่างชาติที่สามารถใช้ภาษาไทยได้ โดย

1)  สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทางครุศาสตร์อุตสาหกรรม สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล  วิศวกรรมอุตสาหการ

หรือสาขาวิชาอื่นที่เทียบเท่า โดยมีเกรดเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 2.75 หรืออยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการประจำหลักสูตร

2) สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาวิชาอื่น ที่เทียบเท่าทางด้าน การศึกษา วิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์

(สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล วิศวกรรมอุตสาหการ วิศวกรรมพลังงาน ฯลฯ) และเทคโนโลยี

โดยมีเกรดเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 2.75 หรืออยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการ ประจำหลักสูตร

 

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา

 

1) ครูอาจารย์ในสถาบันการศึกษาทางอาชีวศึกษา และสถาบันการศึกษาทางด้านวิทยาศาสตร์, วิศวกรรมและเทคโนโลยี

2) นักวิจัยทางด้านครุศาสตร์เครื่องกลและสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

3) นักฝึกอบรมในภาคอุตสาหกรรม

4) นักจัดการเรียนรู้ในภาคอุตสาหกรรมและสถานศึกษา

 

จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร      40  หน่วยกิต

โครงสร้างหลักสูตร

       หลักสูตรปริญญาโทสาขาวิศวกรรมเครื่องกล แบ่งการศึกษาเป็น 2 แผน คือ

1 แผน  ก แบบ ก2 (วิทยานิพนธ์)         40  หน่วยกิต

ก. หมวดวิชาบังคับ           4  หน่วยกิต

ข. หมวดวิชาบังคับเลือก     24  หน่วยกิต

   ข.1   หมวดวิชาบังคับทางการศึกษาและการจัดการ                                      9  หน่วยกิต

   ข.2  หมวดวิชาบังคับทางวิศวกรรมเครื่องกล                                            9  หน่วยกิต

   ข.3  หมวดวิชาเลือกทางการศึกษาและการจัดการ/ ทางวิศวกรรมเครื่องกล             6  หน่วยกิต

   ค. วิทยานิพนธ์            12  หน่วยกิต

 

2 แผน ข (โครงงานวิจัย 6 หน่วยกิต)     40  หน่วยกิต

ก. หมวดวิชาบังคับ            4  หน่วยกิต

ข. หมวดวิชาบังคับเลือก      30 หน่วยกิต

   ข.1  หมวดวิชาบังคับทางการศึกษาและการจัดการ                                        12  หน่วยกิต

   ข.2  หมวดวิชาบังคับทางวิศวกรรมเครื่องกล                                             12  หน่วยกิต

   ข.3  หมวดวิชาเลือกทางการศึกษาและการจัดการ/ ทางวิศวกรรมเครื่องกล              6  หน่วยกิต

ค. โครงงานวิจัย                6 หน่วยกิต

 

หมายเหตุ : อัตราค่าเล่าเรียนให้ขึ้นอยู่กับประกาศของมหาวิทยาลัยในแต่ละปีการศึกษา

 

หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมมหาบัณฑิต วิศวกรรมเครื่องกล PDF_FILE

 

 

 

 

หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมมหาบัณฑิต

สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564

 

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา

 

ชื่อเต็ม (ภาษาไทย) : ครุศาสตร์อุตสาหกรรมมหาบัณฑิต (วิศวกรรมเครื่องกล)

        (ภาษาอังกฤษ) : Master of Science in Industrial Education

                          (Mechanical Engineering)

 

ชื่อย่อ  (ภาษาไทย) : ค.อ.ม. (วิศวกรรมเครื่องกล)

        (ภาษาอังกฤษ) : M.S.Ind.Ed. (Mechanical Engineering)

 

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา

 

เป็นนักศึกษาไทยหรือนักศึกษาต่างชาติที่สามารถใช้ภาษาไทยได้ โดย

1)  สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทางครุศาสตร์อุตสาหกรรม สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล  วิศวกรรมอุตสาหการ

หรือสาขาวิชาอื่นที่เทียบเท่า โดยมีเกรดเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 2.75 หรืออยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการประจำหลักสูตร

2) สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาวิชาอื่น ที่เทียบเท่าทางด้าน การศึกษา วิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์

(สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล วิศวกรรมอุตสาหการ วิศวกรรมพลังงาน ฯลฯ) และเทคโนโลยี

โดยมีเกรดเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 2.75 หรืออยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการ ประจำหลักสูตร

 

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา

 

1) ครูอาจารย์ในสถาบันการศึกษาทางอาชีวศึกษา และสถาบันการศึกษาทางด้านวิทยาศาสตร์, วิศวกรรมและเทคโนโลยี

2) นักวิจัยทางด้านครุศาสตร์เครื่องกลและสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

3) นักฝึกอบรมในภาคอุตสาหกรรม

4) นักจัดการเรียนรู้ในภาคอุตสาหกรรมและสถานศึกษา

 

จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร      40  หน่วยกิต

โครงสร้างหลักสูตร

       หลักสูตรปริญญาโทสาขาวิศวกรรมเครื่องกล แบ่งการศึกษาเป็น 2 แผน คือ

1 แผน  ก แบบ ก2 (วิทยานิพนธ์)         40  หน่วยกิต

ก. หมวดวิชาบังคับ           4  หน่วยกิต

ข. หมวดวิชาบังคับเลือก     24  หน่วยกิต

   ข.1   หมวดวิชาบังคับทางการศึกษาและการจัดการ                                      9  หน่วยกิต

   ข.2  หมวดวิชาบังคับทางวิศวกรรมเครื่องกล                                            9  หน่วยกิต

   ข.3  หมวดวิชาเลือกทางการศึกษาและการจัดการ/ ทางวิศวกรรมเครื่องกล             6  หน่วยกิต

   ค. วิทยานิพนธ์            12  หน่วยกิต

 

2 แผน ข (โครงงานวิจัย 6 หน่วยกิต)     40  หน่วยกิต

ก. หมวดวิชาบังคับ            4  หน่วยกิต

ข. หมวดวิชาบังคับเลือก      30 หน่วยกิต

   ข.1  หมวดวิชาบังคับทางการศึกษาและการจัดการ                                        12  หน่วยกิต

   ข.2  หมวดวิชาบังคับทางวิศวกรรมเครื่องกล                                             12  หน่วยกิต

   ข.3  หมวดวิชาเลือกทางการศึกษาและการจัดการ/ ทางวิศวกรรมเครื่องกล              6  หน่วยกิต

ค. โครงงานวิจัย                6 หน่วยกิต

 

หมายเหตุ : อัตราค่าเล่าเรียนให้ขึ้นอยู่กับประกาศของมหาวิทยาลัยในแต่ละปีการศึกษา

 

หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมมหาบัณฑิต วิศวกรรมเครื่องกล PDF_FILE

 

 

 

หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมมหาบัณฑิต

สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559

 

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา

 

ชื่อเต็ม

(ภาษาไทย) : ครุศาสตร์อุตสาหกรรมมหาบัณฑิต (วิศวกรรมเครื่องกล)

(ภาษาอังกฤษ) : Master of Science in Industrial Education

                   (Mechanical Engineering)

 

ชื่อย่อ  (ภาษาไทย) : ค.อ.ม. (วิศวกรรมเครื่องกล)

        (ภาษาอังกฤษ) : M.S.Ind.Ed. (Mechanical Engineering)

 

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา

 

เป็นนักศึกษาไทยหรือนักศึกษาต่างชาติที่สามารถใช้ภาษาไทยได้ โดย

1)  สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทางครุศาสตร์อุตสาหกรรม

สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล  วิศวกรรมอุตสาหการ หรือสาขาวิชา

อื่นที่เทียบเท่าโดยมีเกรดเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 2.75 หรืออยู่ในดุลยพินิจของ

คณะกรรมการประจำหลักสูตร

2) สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาวิชาอื่น ที่เทียบเท่าทางด้าน

การศึกษา วิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ (สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล

วิศวกรรมอุตสาหการ วิศวกรรมพลังงาน ฯลฯ) และเทคโนโลยีโดยมีเกรด

เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 2.75 หรืออยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการประจำหลักสูตร

 

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา

 

1) ครูอาจารย์ในสถาบันการศึกษาทางอาชีวศึกษา  และสถาบันการศึกษา

ทางด้านวิทยาศาสตร์, วิศวกรรมและเทคโนโลยี

2) นักวิจัยทางด้านครุศาสตร์เครื่องกลและสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

3) นักฝึกอบรมในภาคอุตสาหกรรม

4) นักจัดการเรียนรู้ในภาคอุตสาหกรรมและสถานศึกษา

 

จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร         40  หน่วยกิต

โครงสร้างหลักสูตร

หลักสูตรปริญญาโทสาขาวิศวกรรมเครื่องกล แบ่งการศึกษาเป็น 2 แผน คือ

1 แผน  ก แบบ ก2 (วิทยานิพนธ์)         40  หน่วยกิต

ก. หมวดวิชาบังคับ           4  หน่วยกิต

ข. หมวดวิชาบังคับเลือก     24  หน่วยกิต

   ข.1   หมวดวิชาบังคับทางการศึกษาและการจัดการ     9  หน่วยกิต

   ข.2  หมวดวิชาบังคับทางวิศวกรรมเครื่องกล            9  หน่วยกิต

   ข.3  หมวดวิชาเลือกทางการศึกษาและการจัดการ/

         ทางวิศวกรรมเครื่องกล            6  หน่วยกิต

   ค. วิทยานิพนธ์            12  หน่วยกิต

 

2 แผน ข (โครงงานวิจัย 6 หน่วยกิต)     40  หน่วยกิต

ก. หมวดวิชาบังคับ            4  หน่วยกิต

ข. หมวดวิชาบังคับเลือก      30 หน่วยกิต

   ข.1  หมวดวิชาบังคับทางการศึกษาและการจัดการ      12  หน่วยกิต

   ข.2  หมวดวิชาบังคับทางวิศวกรรมเครื่องกล            12  หน่วยกิต

   ข.3  หมวดวิชาเลือกทางการศึกษาและการจัดการ/

         ทางวิศวกรรมเครื่องกล            6  หน่วยกิต

ค. โครงงานวิจัย                6 หน่วยกิต

 

หมายเหตุ :

อัตราค่าเล่าเรียนให้ขึ้นอยู่กับประกาศของมหาวิทยาลัยในแต่ละปีการศึกษา

 

หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมมหาบัณฑิต วิศวกรรมเครื่องกล PDF_FILE

 

 

 

Copyright © 2018 Mechanical Technology Education , KMUTT,

 All rights Reserved. Design by Saksit

 

หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมมหาบัณฑิต

สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564

 

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา

 

ชื่อเต็ม

(ภาษาไทย) : ครุศาสตร์อุตสาหกรรมมหาบัณฑิต

             (วิศวกรรมเครื่องกล)

(ภาษาอังกฤษ) : Master of Science in Industrial Education

             (Mechanical Engineering)

 

ชื่อย่อ  (ภาษาไทย) : ค.อ.ม. (วิศวกรรมเครื่องกล)

        (ภาษาอังกฤษ) : M.S.Ind.Ed. (Mechanical Engineering)

 

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา

 

เป็นนักศึกษาไทยหรือนักศึกษาต่างชาติที่สามารถใช้ภาษาไทยได้ โดย

1)  สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทางครุศาสตร์อุตสาหกรรม

สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล  วิศวกรรมอุตสาหการ หรือสาขาวิชา

อื่นที่เทียบเท่าโดยมีเกรดเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 2.75หรืออยู่ในดุลยพินิจของ

คณะกรรมการประจำหลักสูตร

2) สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาวิชาอื่น ที่เทียบเท่าทางด้าน

การศึกษา วิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ (สาขาวิชาวิศวกรรม

เครื่องกล วิศวกรรมอุตสาหการ วิศวกรรมพลังงาน ฯลฯ)

และเทคโนโลยีโดยมีเกรด เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 2.75 หรืออยู่ในดุลยพินิจ

ของคณะกรรมการประจำหลักสูตร

 

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา

 

1) ครูอาจารย์ในสถาบันการศึกษาทางอาชีวศึกษา  และสถาบันการ

ศึกษาทางด้านวิทยาศาสตร์, วิศวกรรมและเทคโนโลยี

2) นักวิจัยทางด้านครุศาสตร์เครื่องกลและสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

3) นักฝึกอบรมในภาคอุตสาหกรรม

4) นักจัดการเรียนรู้ในภาคอุตสาหกรรมและสถานศึกษา

 

จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร         40  หน่วยกิต

โครงสร้างหลักสูตร

หลักสูตรปริญญาโทสาขาวิศวกรรมเครื่องกล

แบ่งการศึกษาเป็น 2 แผน คือ

1 แผน  ก แบบ ก2 (วิทยานิพนธ์)         40  หน่วยกิต

ก. หมวดวิชาบังคับ           4  หน่วยกิต

ข. หมวดวิชาบังคับเลือก     24  หน่วยกิต

   ข.1   หมวดวิชาบังคับทางการศึกษาและการจัดการ  9  หน่วยกิต

   ข.2  หมวดวิชาบังคับทางวิศวกรรมเครื่องกล  9  หน่วยกิต

   ข.3  หมวดวิชาเลือกทางการศึกษาและการจัดการ/

         ทางวิศวกรรมเครื่องกล    6  หน่วยกิต

   ค. วิทยานิพนธ์     12  หน่วยกิต

 

2 แผน ข (โครงงานวิจัย 6 หน่วยกิต)     40  หน่วยกิต

ก. หมวดวิชาบังคับ  4  หน่วยกิต

ข. หมวดวิชาบังคับเลือก   30 หน่วยกิต

   ข.1  หมวดวิชาบังคับทางการศึกษาและการจัดการ  12  หน่วยกิต

   ข.2  หมวดวิชาบังคับทางวิศวกรรมเครื่องกล   12  หน่วยกิต

   ข.3  หมวดวิชาเลือกทางการศึกษาและการจัดการ/

         ทางวิศวกรรมเครื่องกล            6  หน่วยกิต

ค. โครงงานวิจัย      6 หน่วยกิต

 

หมายเหตุ :

อัตราค่าเล่าเรียน

ให้ขึ้นอยู่กับประกาศของมหาวิทยาลัยในแต่ละปีการศึกษา

 

หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมมหาบัณฑิต วิศวกรรมเครื่องกล

PDF_FILE