หน้าแรก / กิจกรรมและผลงานนักศึกษา / กิจกรรมนักศึกษา

กิจรรมนักศึกษา

 

   โครงการ “ครูดี สำนึกดี สังคมดี ครั้งที่ 19” (ครุศาสตร์เครื่องกลพัฒนา ครั้งที่ 1) เป็นโครงการที่ภาควิชาครุศาสตร์เครื่องกลจัดขึ้นอย่างต่อเนื่อง

เป็นประจำทุกๆปีโดยมีวัตถุประสงค์โดยรวมเพื่อปรับปรุงและพัฒนาสภาพแวดล้อมที่ดีให้กับโรงเรียน ที่ยังขาดแคลน โดยปีนี้จัดขึ้น ณ โรงเรียนวัดเศวตศิลาราม ต.ปลายกลัด อ.บางซ้าย จ.พระนครศรีอยุธยา ในระหว่าง วันที่ 20 – 22 ธันวาคม 2561

 

 

 

   โครงการ “รักษ์บ้านเกิด” ปีการศึกษา 2561

1 สิงหาคม 2561 กลุ่มนักศึกษาภาควิชาครุศาสตร์เครื่องกลร่วมกันจัดทำโครงการ “รักษ์บ้านเกิด” ปีการศึกษา2561 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์

ทั้งภายในและรอบๆ โรงฝึกงาน ของภาควิชาครุศาสตร์เครื่องกล

 

under construction

 โครงการแข่งขันความเป็นเลิศทางวิชาการ ครั้งที่ 9 " Teaching Academy Award 2020 " (6 กุมภาพันธ์ 2563 – 8 กุมภาพันธ์ 2563) โดยในปีนี้จัดขึ้น ณ. สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง โดยเราสามารถคว้ารางวัลชนะเลิศ รางวัลชนะเลิศ : สื่อประกอบการเรียนการสอน นวัตกรรมฮาร์ดแวร์ รางวัลชนะเลิศ : การสอนวิชาทฤษฎี (กลุ่มสาขาวิชา เครื่องกล/แมคคาทรอนิกส์)
 โครงการแข่งขันความเป็นเลิศทางวิชาการ ครั้งที่ 9 " Teaching Academy Award 2020 " (6 กุมภาพันธ์ 2563 – 8 กุมภาพันธ์ 2563) โดยในปีนี้จัดขึ้น ณ. สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง โดยเราสามารถคว้ารางวัลชนะเลิศ รางวัลชนะเลิศ : สื่อประกอบการเรียนการสอน นวัตกรรมฮาร์ดแวร์ รางวัลชนะเลิศ : การสอนวิชาทฤษฎี (กลุ่มสาขาวิชา เครื่องกล/แมคคาทรอนิกส์)
 โครงการแข่งขันความเป็นเลิศทางวิชาการ ครั้งที่ 9 " Teaching Academy Award 2020 " (6 กุมภาพันธ์ 2563 – 8 กุมภาพันธ์ 2563) โดยในปีนี้จัดขึ้น ณ. สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง โดยเราสามารถคว้ารางวัลชนะเลิศ รางวัลชนะเลิศ : สื่อประกอบการเรียนการสอน นวัตกรรมฮาร์ดแวร์ รางวัลชนะเลิศ : การสอนวิชาทฤษฎี (กลุ่มสาขาวิชา เครื่องกล/แมคคาทรอนิกส์)
 โครงการแข่งขันความเป็นเลิศทางวิชาการ ครั้งที่ 9 " Teaching Academy Award 2020 " (6 กุมภาพันธ์ 2563 – 8 กุมภาพันธ์ 2563) โดยในปีนี้จัดขึ้น ณ. สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง โดยเราสามารถคว้ารางวัลชนะเลิศ รางวัลชนะเลิศ : สื่อประกอบการเรียนการสอน นวัตกรรมฮาร์ดแวร์ รางวัลชนะเลิศ : การสอนวิชาทฤษฎี (กลุ่มสาขาวิชา เครื่องกล/แมคคาทรอนิกส์)
 โครงการแข่งขันความเป็นเลิศทางวิชาการ ครั้งที่ 9 " Teaching Academy Award 2020 " (6 กุมภาพันธ์ 2563 – 8 กุมภาพันธ์ 2563) โดยในปีนี้จัดขึ้น ณ. สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง โดยเราสามารถคว้ารางวัลชนะเลิศ รางวัลชนะเลิศ : สื่อประกอบการเรียนการสอน นวัตกรรมฮาร์ดแวร์ รางวัลชนะเลิศ : การสอนวิชาทฤษฎี (กลุ่มสาขาวิชา เครื่องกล/แมคคาทรอนิกส์)
 โครงการแข่งขันความเป็นเลิศทางวิชาการ ครั้งที่ 9 " Teaching Academy Award 2020 " (6 กุมภาพันธ์ 2563 – 8 กุมภาพันธ์ 2563) โดยในปีนี้จัดขึ้น ณ. สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง โดยเราสามารถคว้ารางวัลชนะเลิศ รางวัลชนะเลิศ : สื่อประกอบการเรียนการสอน นวัตกรรมฮาร์ดแวร์ รางวัลชนะเลิศ : การสอนวิชาทฤษฎี (กลุ่มสาขาวิชา เครื่องกล/แมคคาทรอนิกส์)
 โครงการแข่งขันความเป็นเลิศทางวิชาการ ครั้งที่ 9 " Teaching Academy Award 2020 " (6 กุมภาพันธ์ 2563 – 8 กุมภาพันธ์ 2563) โดยในปีนี้จัดขึ้น ณ. สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง โดยเราสามารถคว้ารางวัลชนะเลิศ รางวัลชนะเลิศ : สื่อประกอบการเรียนการสอน นวัตกรรมฮาร์ดแวร์ รางวัลชนะเลิศ : การสอนวิชาทฤษฎี (กลุ่มสาขาวิชา เครื่องกล/แมคคาทรอนิกส์)

 

     โครงการ“ครูดี สำนึกดี สังคมดี ครั้งที่ 19”  (ครุศาสตร์เครื่องกลพัฒนา ครั้งที่ 1) เป็นโครงการที่ภาควิชาครุศาสตร์เครื่องกลจัดขึ้น อย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกๆปีโดยมีวัตถุประสงค์โดยรวม เพื่อปรับปรุงและพัฒนาสภาพแวดล้อมที่ดีให้กับโรงเรียนที่ ยังขาดแคลน โดยปีนี้จัดขึ้น ณ โรงเรียน วัดเศวตศิลาราม ต.ปลายกลัด อ.บางซ้าย จ.พระนครศรีอยุธยา ในระหว่าง วันที่ 20 – 22 ธันวาคม 2561

 

     โครงการ “รักษ์บ้านเกิด” ปีการศึกษา 2561

1 สิงหาคม 2561 กลุ่มนักศึกษาภาควิชาครุศาสตร์ เครื่องกลร่วมกันจัดทำโครงการ“รักษ์บ้านเกิด” ปีการศึกษา 2561 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อปรับปรุง ภูมิทัศน์ทั้งภายในและรอบ ๆ โรงฝึกงาน ของภาควิชา ครุศาสตร์เครื่องกล

Copyright © 2018 Mechanical Technology Education , KMUTT,

 All rights Reserved. Design by Saksit

โครงการแข่งขันความเป็นเลิศทางวิชาการ ครั้งที่ 9 " Teaching Academy Award 2020 " (6 กุมภาพันธ์ 2563 – 8 กุมภาพันธ์ 2563) โดยในปีนี้จัดขึ้น ณ. สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า เจ้าคุณทหารลาดกระบัง โดยเราสามารถคว้า รางวัลชนะเลิศ : สื่อประกอบการเรียนการสอน นวัตกรรมฮาร์ดแวร์ รางวัลชนะเลิศ : การสอนวิชาทฤษฎี (กลุ่มสาขาวิชา เครื่องกล/แมคคาทรอนิกส์)
โครงการแข่งขันความเป็นเลิศทางวิชาการ ครั้งที่ 9 " Teaching Academy Award 2020 " (6 กุมภาพันธ์ 2563 – 8 กุมภาพันธ์ 2563) โดยในปีนี้จัดขึ้น ณ. สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า เจ้าคุณทหารลาดกระบัง โดยเราสามารถคว้า รางวัลชนะเลิศ : สื่อประกอบการเรียนการสอน นวัตกรรมฮาร์ดแวร์ รางวัลชนะเลิศ : การสอนวิชาทฤษฎี (กลุ่มสาขาวิชา เครื่องกล/แมคคาทรอนิกส์)