หน้าแรก / กิจกรรมและผลงานนักศึกษา / กิจกรรมนักศึกษา / โครงการ“รักษ์บ้านเกิด”ปีการศึกษา 2561

ข่าวกิจกรรมนักศึกษา

โครงการ “รักษ์บ้านเกิด” ปีการศึกษา 2561

 

           โครงการ “รักษ์บ้านเกิด” ปีการศึกษา 2561

 

           1 สิงหาคม 2561 กลุ่มนักศึกษาภาควิชาครุศาสตร์เครื่องกล ร่วมกันจัดทำโครงการ “รักษ์บ้านเกิด” ปีการศึกษา2561 โดยมีวัตถุประสงค์

เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์ทั้งภายในและรอบ ๆ โรงฝึกงาน ของภาควิชาครุศาสตร์เครื่องกล โดยเริ่มจากการทำความสะอาดภายใน เช็ด ล้าง อุปกรณ์ที่ใช้ประกอบ

การเรียนทฤษฎีและปฏิบัติ ทำการปรับปรุงซ่อมแซมอุปกรณ์ที่ชำรุด หรือ ไม่มีการใช้งานให้สามารถนำมาใช้งานได้ ทำการจัดเก็บอุปกรณ์ให้เรียบร้อย

ทั้งบริเวณภายในและรอบข้างรวมถึงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณด้านหน้าของโรงฝึกงานและห้องเรียน CB30103

 

Copyright © 2018 Mechanical Technology Education , KMUTT,

 All rights Reserved. Design by Saksit

 

               โครงการ “รักษ์บ้านเกิด” ปีการศึกษา 2561

 

               1 สิงหาคม 2561 กลุ่มนักศึกษาภาควิชาครุศาสตร์เครื่องกล

ร่วมกันจัดทำโครงการ “รักษ์บ้านเกิด”ปีการศึกษา 2561 โดยมีวัตถุประสงค์

เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์ทั้งภายในและรอบๆโรงฝึกงานของภาควิชาครุศาสตร์

เครื่องกลโดยเริ่มจากการทำความสะอาดภายใน เช็ด ล้าง อุปกรณ์ที่ใช้

ประกอบเรียนทฤษฎีและปฏิบัติทำการปรับปรุงซ่อมแซมอุปกรณ์ที่ชำรุด

หรือไม่มีการใช้งานให้สามารถนำมาใช้งานได้ทำการจัดเก็บอุปกรณ์ให้เรียบ

ร้อยทั้งบริเวณภายในและรอบข้างรวมถึงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณ

ด้านหน้าของโรงฝึกงานและห้องเรียน CB30103

 

 

               โครงการ “รักษ์บ้านเกิด” ปีการศึกษา 2561

 

               1 สิงหาคม 2561 กลุ่มนักศึกษาภาควิชา

ครุศาสตร์เครื่องกลร่วมกันจัดทำโครงการ “รักษ์บ้านเกิด”

ปีการศึกษา 2561 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์

ทั้งภายในและรอบๆโรงฝึกงานของภาควิชาครุศาสตร์เครื่องกล

โดยเริ่มจากการทำความสะอาดภายใน เช็ด ล้าง อุปกรณ์ที่ใช้

ประกอบเรียนทฤษฎีและปฏิบัติทำการปรับปรุงซ่อมแซมอุปกรณ์ที่ชำรุดหรือไม่มีการใช้งานให้สามารถนำมาใช้งานได้

ทำการจัดเก็บอุปกรณ์ให้เรียบร้อยทั้งบริเวณภายในและรอบข้างรวมถึงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณด้านหน้าของโรง

ฝึกงานและห้องเรียน CB30103