หน้าแรก / กิจกรรมและผลงานนักศึกษา / กิจกรรมนักศึกษา / Teaching Academy Award 2020

ข่าวกิจกรรมนักศึกษา

โครงการแข่งขันความเป็นเลิศทางวิชาการ ครั้งที่ 9 " Teaching Academy Award 2020 " (6 กุมภาพันธ์ 2563 – 8 กุมภาพันธ์ 2563)

โดยในปีนี้จัดขึ้น ณ. สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง โดยเราสามารถคว้ารางวัลชนะเลิศ 2 รายการที่เข้าร่วมแข่งขัน

 

 

รางวัลชนะเลิศ : สื่อประกอบการเรียนการสอนนวัตกรรมฮาร์ดแวร์

 

รางวัลชนะเลิศ : การสอนวิชาทฤษฎี

(กลุ่มสาขาวิชา เครื่องกล/แมคคาทรอนิกส์)

 

ผู้ควบคุมทีม

นักศึกษา

 

 

นายศักดิ์สิทธิ์ ปนคำ

นางสาวณิชกานต์ แก้วสม

นายภัทรชัย สุขสำราญ

 

 

 

 

ผู้ควบคุมทีม

นักศึกษา

 

 

นายจักรพันธุ์ มีอาษา

นายมกรพันธุ์ มกรมณี

นายพงศธร วงษ์ศรีแก้ว

นายวิษณุ วงษ์เปีย

 

 

โครงการแข่งขันความเป็นเลิศทางวิชาการ ครั้งที่ 9 " Teaching Academy Award 2020 "

(6 กุมภาพันธ์ 2563 – 8 กุมภาพันธ์ 2563) โดยในปีนี้จัดขึ้น

ณ. สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

โดยเราสามารถคว้ารางวัลชนะเลิศ 2 รายการที่เข้าร่วมแข่งขัน

 

 

โครงการแข่งขันความเป็นเลิศทางวิชาการ ครั้งที่ 9 " Teaching Academy Award 2020 "

(6 กุมภาพันธ์ 2563 – 8 กุมภาพันธ์ 2563) โดยในปีนี้จัดขึ้น ณ.สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า

เจ้าคุณทหารลาดกระบัง โดยเราสามารถคว้า

รางวัลชนะเลิศ 2 รายการที่เข้าร่วมแข่งขัน

ผู้ควบคุมทีม

นักศึกษา

นายจักรพันธุ์ มีอาษา

นายมกรพันธุ์ มกรมณี

นายพงศธร วงษ์ศรีแก้ว

นายวิษณุ วงษ์เปีย

 

 

ผู้ควบคุมทีม

นักศึกษา

 

 

นายศักดิ์สิทธิ์ ปนคำ

นางสาวณิชกานต์ แก้วสม

นายภัทรชัย สุขสำราญ

 

 

รางวัลชนะเลิศ : สื่อประกอบการเรียนการสอน

นวัตกรรมฮาร์ดแวร์

 

รางวัลชนะเลิศ : การสอนวิชาทฤษฎี

(กลุ่มสาขาวิชา เครื่องกล/แมคคาทรอนิกส์)

 

Copyright © 2018 Mechanical Technology Education , KMUTT,

 All rights Reserved. Design by Saksit

โครงการแข่งขันความเป็นเลิศทางวิชาการ ครั้งที่ 9 " Teaching Academy Award 2020 "

(6 กุมภาพันธ์ 2563 – 8 กุมภาพันธ์ 2563) โดยในปีนี้จัดขึ้น ณ.สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า

เจ้าคุณทหารลาดกระบัง โดยเราสามารถคว้า

รางวัลชนะเลิศ 2 รายการที่เข้าร่วมแข่งขัน