หน้าแรก / กิจกรรมและผลงานนักศึกษา / กิจกรรมนักศึกษา / โครงการ““ครูดี สำนึกดี สังคมดี ครั้งที่ 19”

ข่าวกิจกรรมนักศึกษา

โครงการ “ครูดี สำนึกดี สังคมดี ครั้งที่ 19 (ครุศาสตร์เครื่องกลพัฒนา ครั้งที่ 1)

 

          โครงการ “ครูดี สำนึกดี สังคมดี ครั้งที่ 19” (ครุศาสตร์เครื่องกลพัฒนา ครั้งที่ 1)  เป็นโครงการที่ภาควิชาครุศาสตร์เครื่องกล จัดขึ้นอย่าง ต่อเนื่องเป็นประจำทุกๆปี โดยมีวัตถุประสงค์โดยรวมเพื่อปรับปรุงและพัฒนาสภาพแวดล้อมที่ดีให้กับโรงเรียนที่ยังขาดแคลนโดยปีนี้จัดขึ้น ณ โรงเรียนวัดเศวตศิลาราม ต.ปลายกลัด อ.บางซ้าย จ.พระนครศรีอยุธยา ในระหว่าง วันที่ 20 – 22 ธันวาคม 2561 โดยปีนี้ทางผู้เข้าร่วมโครงการได้ปรับปรุงสนามเด็กเล่นให้มีบริเวณ กว้างขึ้น,ปรับปรุงทัศนียภาพบริเวณเสาธง  ,บริเวณสวนเศรษฐกิจพอเพียง ให้สามารถใช้งานได้จริง, กั้นผนังห้องเรียนและปรับปรุงลานปูนให้เป็นลาน Brain Based Leaning (BBL) เหมาะแก่การเสริมสร้าง พัฒนาการด้านร่างกายและสมองของเด็ก

 

ภาควิชาครุศาสตร์เครื่องกล ขอขอบคุณผู้ร่วมบริจาคและสนับสนุนโครงการทุกท่าน

ร้านสิริพรชัย จำกัด

สำนักงานหอพักนักศึกษา (มจธ.)

ศูนย์หนังสือมจธ.

กลุ่มงานบริการสุขภาพและอนามัย มจธ.

นางสาวรุจิกาญจน์ รุ่งสิทธิ์เมธีกุล

นายสุทัศน์ สีเหม่น

น.ส.ภัสสรัศศิร์ สียางนอก

นางกรองแก้ว บินชัย

นางไพวัลย์ กรุงพิทักษ์

นายรณชัย พันธ์นนท์

นายจตุพงศ์ พลดงนอก

พ.ต.อ.สมพล กองทุ่งมน

โรงสีข้าวกิจไพศาล

ดร.เพียงเพ็ญ จิรชัย

อ.ณภัค จันทะยาสาคร

คณะครูและนักเรียนแผนกวิชาช่างยนต์

วิทยาลัยเทคนิคพระนครศรีอยุธยา

Copyright © 2018 Mechanical Technology Education , KMUTT,

 All rights Reserved. Design by Saksit

 

              โครงการ “ครูดี สำนึกดี สังคมดี ครั้งที่ 19 (ครุศาสตร์เครื่องกลพัฒนา ครั้งที่ 1)  เป็นโครงการที่ภาควิชาครุศาสตร์ เครื่องกล จัดขึ้นอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกๆปีโดยมีวัตถุประสงค์ โดยรวมเพื่อปรับปรุงและพัฒนาสภาพแวดล้อมที่ดีให้กับโรงเรียนที่ยังขาดแคลน โดยปีนี้จัดขึ้น ณ โรงเรียนวัดเศวตศิลาราม  ต.ปลายกลัด อ.บางซ้าย จ.พระนครศรีอยุธยา ในระหว่าง วันที่ 20 – 22 ธันวาคม 2561 โดยปีนี้ ทางผู้เข้าร่วมโครงการได้ปรับปรุงสนามเด็กเล่นให้มีบริเวณ กว้างขึ้น,ปรับปรุงทัศนียภาพบริเวณเสาธง  ,บริเวณสวนเศรษฐกิจ

พอเพียงให้สามารถใช้งานได้จริง,  กั้นผนังห้องเรียนและปรับปรุง ลานปูนให้เป็นลาน  Brain Based Leaning (BBL) เหมาะแก่การเสริมสร้าง พัฒนาการด้านร่างกายและสมองของเด็ก

 

ภาควิชาครุศาสตร์เครื่องกล ขอขอบคุณผู้ร่วมบริจาคและสนับสนุนโครงการทุกท่าน

ร้านสิริพรชัย จำกัด

สำนักงานหอพักนักศึกษา (มจธ.)

ศูนย์หนังสือมจธ.

กลุ่มงานบริการสุขภาพและอนามัย มจธ.

นางสาวรุจิกาญจน์ รุ่งสิทธิ์เมธีกุล

นายสุทัศน์ สีเหม่น

น.ส.ภัสสรัศศิร์ สียางนอก

นางกรองแก้ว บินชัย

นางไพวัลย์ กรุงพิทักษ์

นายรณชัย พันธ์นนท์

นายจตุพงศ์ พลดงนอก

พ.ต.อ.สมพล กองทุ่งมน

โรงสีข้าวกิจไพศาล

ดร.เพียงเพ็ญ จิรชัย

อ.ณภัค จันทะยาสาคร

คณะครูและนักเรียนแผนกวิชาช่างยนต์

วิทยาลัยเทคนิคพระนครศรีอยุธยา

 

             โครงการ “ครูดี สำนึกดี สังคมดี ครั้งที่ 19 (ครุศาสตร์เครื่องกลพัฒนา ครั้งที่ 1) เป็นโครงการที่ ภาควิชาครุศาสตร์เครื่องกล จัดขึ้นอย่างต่อเนื่องเป็น ประจำทุกๆปีโดยมีวัตถุประสงค์ โดยรวมเพื่อปรับปรุงและ พัฒนา สภาพแวดล้อมที่ดีให้กับโรงเรียนที่ยังขาดแคลน โดยปีนี้จัดขึ้น ณ โรงเรียนวัดเศวตศิลาราม  ต.ปลายกลัด อ.บางซ้าย จ.พระนครศรีอยุธยา ในระหว่าง วันที่ 20 – 22 ธันวาคม 2561 โดยปีนี้ ทางผู้เข้าร่วมโครงการได้ ปรับปรุงสนามเด็กเล่นให้มีบริเวณ กว้างขึ้น,ปรับปรุง ทัศนียภาพ บริเวณเสาธง  ,บริเวณสวนเศรษฐกิจ

พอเพียงให้สามารถใช้งานได้จริง,  กั้นผนังห้องเรียน และปรับปรุง ลานปูนให้เป็นลาน  Brain Based Leaning (BBL) เหมาะแก่การเสริมสร้างพัฒนาการด้าน ร่างกายและสมองของเด็ก

 

ภาควิชาครุศาสตร์เครื่องกล ขอขอบคุณผู้ร่วมบริจาคและสนับสนุนโครงการทุกท่าน

ร้านสิริพรชัย จำกัด

สำนักงานหอพักนักศึกษา (มจธ.)

ศูนย์หนังสือมจธ.

กลุ่มงานบริการสุขภาพและอนามัย มจธ.

นางสาวรุจิกาญจน์ รุ่งสิทธิ์เมธีกุล

นายสุทัศน์ สีเหม่น

น.ส.ภัสสรัศศิร์ สียางนอก

นางกรองแก้ว บินชัย

นางไพวัลย์ กรุงพิทักษ์

นายรณชัย พันธ์นนท์

นายจตุพงศ์ พลดงนอก

พ.ต.อ.สมพล กองทุ่งมน

โรงสีข้าวกิจไพศาล

ดร.เพียงเพ็ญ จิรชัย

อ.ณภัค จันทะยาสาคร

คณะครูและนักเรียนแผนกวิชาช่างยนต์

วิทยาลัยเทคนิคพระนครศรีอยุธยา