หน้าแรก / กิจกรรมและผลงานนักศึกษา / กิจกรรมนักศึกษา / โครงการปรับพื้นฐานงานช่างยนต์ครั้งที่ 6

ข่าวกิจกรรมนักศึกษา

ภาควิชาครุศาสตร์เครื่องกล ได้จัดทำโครงการปรับพื้นฐานงานช่างยนต์ครั้งที่ 6

      ภาควิชาครุศาสตร์เครื่องกล ได้จัดทำโครงการปรับพื้นฐานงานช่างยนต์ครั้งที่ 6 ให้กับนักศึกษาปีที่ 1 (รหัส 61)เพื่อสร้างพื้นฐานการใช้เครื่องมือเบื้องต้นเกี่ยวกับงานช่างยนต์และสร้างพิ้นฐานความเข้าใจกับระบบ

การทำงานของเครื่องยนต์ให้กับนักศึกษาในวันที่ 25 มิถุนายน - 7 กรกฏาคม 2561 ณ ภาควิชาครุศาสตร์

เครื่องกล คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

Copyright © 2018 Mechanical Technology Education , KMUTT,

 All rights Reserved. Design by Saksit

    ภาควิชาครุศาสตร์เครื่องกลได้จัดทำโครงการปรับพื้นฐานงานช่างยนต์

ครั้งที่ 6 ให้กับนักศึกษาปีที่ 1 (รหัส 61)เพื่อสร้างพื้นฐานการใช้เครื่องมือ

เบื้องต้นเกี่ยวกับงานช่างยนต์และสร้างพิ้นฐานความเข้าใจกับระบบการ

ทำงาน องเครื่องยนต์ให้กับนักศึกษาในวันที่ 25 มิถุนายน - 7 กรกฏาคม 2561 ณ ภาควิชาครุศาสตร์เครื่องกลคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

ภาควิชาครุศาสตร์เครื่องกล

ได้จัดทำโครงการปรับพื้นฐานงานช่างยนต์ครั้งที่ 6

      ภาควิชาครุศาสตร์เครื่องกลได้จัดทำโครงการปรับ

พื้นฐานงานช่างยนต์ครั้งที่ 6 ให้กับนักศึกษาปีที่ 1 (รหัส 61)เพื่อสร้างพื้นฐานการใช้เครื่องมือเบื้องต้นเกี่ยวกับงาน

ช่างยนต์และสร้างพิ้นฐานความเข้าใจกับระบบการทำงาน

ของเครื่องยนต์ให้กับนักศึกษา

ในวันที่ 25 มิถุนายน - 7 กรกฏาคม 2561

ณ ภาควิชาครุศาสตร์เครื่องกลคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี