ภาควิชาครุศาสตร์เครื่องกล ได้จัดทำโครงการปรับพื้นฐานงานช่างยนต์ครั้งที่ 6 ให้กับนักศึกษาปีที่ 1 (รหัส 61)

เพื่อสร้างพื้นฐานการใช้เครื่องมือเบื้องต้นเกี่ยวกับงานช่างยนต์และสร้างพิ้นฐานความเข้าใจกับระบบการทำงาน

ของเครื่องยนต์ให้กับนักศึกษา

ในวันที่ 25 มิถุนายน - 7 กรกฏาคม 2561

ณ ภาควิชาครุศาสตร์เครื่องกล

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

Follow Up

ติดตามเราได้ที่

Copyright © 2018 Mechanical Technology Education , KMUTT, All rights Reserved. Design by Saksit

 

 

   ภาควิชาครุศาสตร์เครื่องกล ได้จัดทำโครงการปรับพื้นฐานงานช่างยนต์ครั้งที่ 6

ให้กับนักศึกษาปีที่ 1 (รหัส 61)

เพื่อสร้างพื้นฐานการใช้เครื่องมือเบื้องต้นเกี่ยวกับงานช่างยนต์และสร้างพิ้นฐาน

ความเข้าใจกับระบบการทำงานของเครื่องยนต์ให้กับนักศึกษา

ในวันที่ 25 มิถุนายน - 7 กรกฏาคม 2561

ณ ภาควิชาครุศาสตร์เครื่องกล

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

   ภาควิชาครุศาสตร์เครื่องกล ได้จัดทำโครงการปรับพื้นฐานงานช่างยนต์ครั้งที่ 6

ให้กับนักศึกษาปีที่ 1 (รหัส 61)

เพื่อสร้างพื้นฐานการใช้เครื่องมือเบื้องต้นเกี่ยวกับงานช่างยนต์

และสร้างพิ้นฐานความเข้าใจกับระบบการทำงาน

ของเครื่องยนต์ให้กับนักศึกษา

ในวันที่ 25 มิถุนายน - 7 กรกฏาคม 2561

ณ ภาควิชาครุศาสตร์เครื่องกล

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี