คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยีจัดโครงการปฐมนิเทศการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูและการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา

 

         เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2561 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยีจัดโครงการปฐมนิเทศการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู และการปฏิบัติ การสอนในสถานศึกษาให้กับนักศึกษา ในหลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต(หลักสูตร 5 ปี) ได้แก่ สาขาวิศวกรรมเครื่องกล สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า และสาขาวิศวกรรมโยธา ณ ห้อง SC 2109 อาคารฟิสิกส์-วิทยาศาสตร์ มจธ. โดยมี ผศ.ดร.พิเชษฐ์ พินิจ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ ให้เกียรติเป็นประธาน กล่าวเปิดงาน

        ภายในกิจกรรมมีการบรรยายพิเศษจากอาจารย์ผู้สอนในหลักสูตรดังกล่าวฯอาจารย์นิเทศและผู้ประสานงานการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู โดยบรรยายในหัวข้อการชี้แจงการใช้คู่มือ ปฏิบัติการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ปัญหาและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการ ฝึกประสบการณ์ วิชาชีพครู  ตัวอย่างภาระงานของครูช่าง มจธ.ขั้นตอน การทำวิจัย ในชั้นเรียนและกิจกรรม “การสร้างคุณค่าในตัวเอง และความเป็น ครูช่าง มจธ. มืออาชีพ” เป็นต้น ซึ่งในปีการศึกษา 2561 นี้ ทางคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมฯ ได้ส่งตัวนักศึกษาฝึกปฏิบัติการสอนร่วมกับสถานศึกษาจำนวน 70 แห่ง รวมทั้งสิ้น 248 คน ทั้งนี้กิจกรรมดังกล่าวฯจะ ช่วยผลิตครูพันธ์ใหม่ซึ่งเป็นบุคลากร ทางการศึกษาที่มี ความรู้ ความสามารถเหมาะสมกับการเป็นวิชาชีพชั้นสูง  และเป็นแบบอย่างที่ดีได้ในอนาคตต่อไป

หน้าแรก / กิจกรรมและผลงานนักศึกษา / กิจกรรมนักศึกษา / คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยีจัด โครงการปฐมนิเทศการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู..

Follow Up

ติดตามเราได้ที่

Copyright © 2018 Mechanical Technology Education , KMUTT, All rights Reserved. Design by Saksit