หน้าแรก / เกี่ยวกับเรา / หลักสูตร / เทคโนโลยีบัณฑิต

 

หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต

สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560

 

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา

 

ชื่อเต็ม   (ภาษาไทย) : เทคโนโลยีบัณฑิต (เทคโนโลยีอุตสาหกรรม)

          (ภาษาอังกฤษ) : Bachelor of Technology (Industrial Technology)

 

ชื่อย่อ    (ภาษาไทย) : ทล.บ. (เทคโนโลยีอุตสาหกรรม)

          (ภาษาอังกฤษ) :  B.Tech. (Industrial Technology)

 

วิชาเอก  เทคโนโลยีเครื่องกล

 

หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เป็นสาขาวิชาที่มีลักษณะเป็นหลักสูตร แบบพหุวิทยาการ

(Multidisciplinary) ซึ่งมีการนำวิทยาศาสตร์ไปประยุกต์ใช้พัฒนาความรู้และทักษะเชิงปฏิบัติการ เพื่อสร้างความชำนาญการเฉพาะทาง

และเป็นประโยชน์ในการดำเนินงานด้านอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี โดยได้ดำเนินการตามแนวนโยบาย ของรัฐบาล และมหาวิทยาลัย

ในการเพิ่มศักยภาพในการดำเนินงานในด้านการพัฒนากำลังคนให้มีความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยี ในอุตสาหกรรม ได้แก่

เทคโนโลยีเครื่องกล เทคโนโลยีก่อสร้าง เทคโนโลยีไฟฟ้า และเทคโนโลยีอุตสาหการ ให้เพียงพอต่อการรองรับการพัฒนาประเทศชาติ

ในอนาคต นอกจากในการพัฒนากำลังคนแล้ว หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ได้มีการพัฒนาในด้านต่าง ๆ

ที่พึงมีต่อประเทศชาติจึงได้กำหนดวิสัยทัศน์ ปรัชญา และวัตถุประสงค์ขึ้น เพื่อให้สามารถรองรับการพัฒนาอุตสาหกรรมในประเทศต่อไป

 

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา

1) นักปฏิบัติงานด้านเทคนิคชั้นสูงและการใช้เทคโนโลยี

2) นักวิจัยและพัฒนาทางด้านเทคนิคและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

3) วิศวกรและหัวหน้าช่างเทคนิค

 

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา

1. สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ในสาขาตรง หรือ สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (มัธยมศึกษาปีที่ 6)

สายวิทยาศาสตร์ หรือ สายคณิตศาสตร์-วิทยาศาสตร์ หรือ สายวิชาอื่น ๆ ที่มีคะแนนกลุ่มสาระคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ไม่น้อยกว่าที่

มหาวิทยาลัยฯ กำหนด หรือ

2. สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบเท่า ในสาขาตรง เข้าศึกษาต่อแบบเทียบโอน  หรือ

3. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือเทียบเท่า เข้าศึกษาต่อในกรณีเทียบโอน

4. วิธีการรับนักศึกษาเข้าศึกษาจะพิจารณารับนักศึกษาเป็น 2 ประเภท คือ

   4.1 นักศึกษาที่ผ่านการสอบคัดเลือกตรงโดย ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีกำหนด

   4.2 นักศึกษาที่ผ่านการสอบคัดเลือกตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กระทรวงศึกษาธิการกำหนด

 

หมายเหตุ : อัตราค่าเล่าเรียนให้ขึ้นอยู่กับประกาศของมหาวิทยาลัยในแต่ละปีการศึกษา

 

** ระยะเวลาเรียนตามหลักสูตร 4 ปี **

 

 

 

 

 

Follow Up

ติดตามเราได้ที่

0

Visitor Counter

Contact Information

 - +66(0) 2 470 8526 7

 - http://mte.kmutt.ac.th

 - รายชื่อติดต่อ

Quick Link

 - หลักสูตร

 - ผู้สนใจศึกษาต่อ

 - ห้องปฏิบัตการ

 - mooc/เรียนรู้ไม่จำกัดไปกับเรา

Copyright © 2018 Mechanical Technology Education , KMUTT, All rights Reserved. Design by Saksit

หลักสูตร

ปริญญาตรี

หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม วิชาเอกเทคโนโลยีเครื่องกล (หลักสูตร 4 ปี)

หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต

สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล (หลักสูตร 5 ปี)

ปริญญาโท

หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมมหาบัณฑิต

สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล

 

หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต

สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560

 

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา

 

ชื่อเต็ม   (ภาษาไทย) : เทคโนโลยีบัณฑิต (เทคโนโลยีอุตสาหกรรม)

 

ชื่อย่อ    (ภาษาไทย) : ทล.บ. (เทคโนโลยีอุตสาหกรรม)

          (ภาษาอังกฤษ) :  B.Tech. (Industrial Technology)

 

วิชาเอก  เทคโนโลยีเครื่องกล

 

หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

เป็นสาขาวิชาที่มีลักษณะเป็นหลักสูตร แบบพหุวิทยาการ

(Multidisciplinary) ซึ่งมีการนำวิทยาศาสตร์ไปประยุกต์ใช้พัฒนาความรู้

และทักษะ เชิงปฏิบัติการ  เพื่อสร้างความชำนาญการเฉพาะทางและเป็น

ประโยชน์ใน การดำเนินงานด้านอุตสาหกรรม และเทคโนโลยี โดยได้ดำเนิน

การ ตามแนวนโยบาย ของรัฐบาล และมหาวิทยาลัยในการเพิ่มศักยภาพ ในการดำเนินงานในด้านการพัฒนากำลังคนให้มีความก้าวหน้าทางด้าน

เทคโนโลยี ในอุตสาหกรรม ได้แก่ เทคโนโลยีเครื่องกล เทคโนโลยีก่อสร้าง  เทคโนโลยีไฟฟ้า และเทคโนโลยีอุตสาหการ ให้เพียงพอต่อการรองรับการ พัฒนาประเทศชาติในอนาคต นอกจากในการพัฒนากำลังคนแล้ว หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  ได้มีการพัฒนาในด้านต่าง ๆ ที่พึงมีต่อประเทศชาติ จึงได้กำหนดวิสัยทัศน์ ปรัชญา และวัตถุประสงค์ขึ้น เพื่อให้สามารถรองรับการพัฒนาอุตสาหกรรม ในประเทศต่อไป

 

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา

1) นักปฏิบัติงานด้านเทคนิคชั้นสูงและการใช้เทคโนโลยี

2) นักวิจัยและพัฒนาทางด้านเทคนิคและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

3) วิศวกรและหัวหน้าช่างเทคนิค

 

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา

1. สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ในสาขาตรง หรือ

สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (มัธยมศึกษาปีที่ 6)

สายวิทยาศาสตร์ หรือ สายคณิตศาสตร์-วิทยาศาสตร์ หรือ สายวิชาอื่น ๆ

ที่มีคะแนนกลุ่มสาระคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ไม่น้อยกว่าที่มหาวิทยาลัยฯ

กำหนด หรือ

2. สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบเท่า

ในสาขาตรงเข้าศึกษาต่อ แบบเทียบโอน  หรือ

3. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือเทียบเท่า เข้าศึกษาต่อในกรณี

เทียบโอน

4. วิธีการรับนักศึกษาเข้าศึกษาจะพิจารณารับนักศึกษาเป็น 2 ประเภท คือ

   4.1 นักศึกษาที่ผ่านการสอบคัดเลือกตรงโดยตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่

    มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีกำหนด

   4.2 นักศึกษาที่ผ่านการสอบคัดเลือกตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่

    กระทรวงศึกษาธิการกำหนด

 

หมายเหตุ :

 อัตราค่าเล่าเรียนให้ขึ้นอยู่กับประกาศของมหาวิทยาลัยในแต่ละปีการศึกษา

 

** ระยะเวลาเรียนตามหลักสูตร 4 ปี **

 

 

Copyright © 2018 Mechanical Technology Education , KMUTT,

 All rights Reserved. Design by Saksit