มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี      คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี        ภาควิชาครุศาสตร์เครื่องกล       บทเรียน ONLINE      วิชา  POWER  PLANT ENGINEERRING

 


  • วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม

หน่วยการเรียนที่ 1 วัฏจักรทางอุดมคติของโรงจักรกำลังไอน้ำ

1.  เพื่อให้ผู้เรียนสามารถอธิบายกระบวนการต่างๆ ตามแผนภาพ P-V ของวัฏจักรแรง
     คินแบบอุดมคติได้อย่างถูกต้อง
2. เพื่อให้ผู้เรียนสามารถคำนวณหาประสิทธิภาพของวัฏจักรแรงคินแบบอุดมคติ  ได้
    อย่าง ถูกต้อง
3. เพื่อให้ผู้เรียนสามารถ คำนวณหา ประสิทธิภาพของ วัฏจักรแรง คินแบบ ซุปเปอร์
    อีตได้ อย่างถูกต้อง
4. เพื่อให้ผู้เรียนสามารถคำนวณหาประสิทธิภาพของวัฏจักรแรงคินแบบรีฮีตได้อย่าง
  
 ถูกต้อง
5. เพื่อให้ผู้เรียนสามารถคำนวณหาประสิทธิภาพของวัฏจักรแรงคินแบบรีเจนเนอร์
   เรชั่น
ได้อย่างถูกต้อง

                                                                                   
 


เว็บไซต์ มจธ.