7


มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี      คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ภาควิชาครุศาสตร์เครื่องกล บทเรียนเสมือนจริงบนเครือข่ายอินเตอร์เน็ต เรื่องจักรยานยนต์

วีดีโอการตรวจระบบ

จุดระเบิดและไฟชาร์จ

วีดีโอการวัดหาค่าจำกัดในการซ้อมบำรุ่ง

ชิ้นส่วนปั๊มน้ำมันหล่อลื่นจากเวลาในการ

เล่น0:1:42 - 0:3:44