3. บาโรมิเตอร์ปรอท (Mercury Barometer)
 

                        การประยุกต์ใช้สมการความดันสถิตศาสตร์อย่างง่ายที่สุดก็คือการประยุกต์ใช้กับการทำงานของบาโรมิเตอร์ซึ่ง
            เป็นอุปกรณ์สำหรับวัดความดันบรรยากาศ  จากรูปข้างล่างจะเห็นว่า หากบรรจุปรอทลงในหลอดแก้วให้เต็ม  แล้วคว่ำ
            หลอดแก้วลงในอ่างปรอท หากหลอดแก้วยาวพอ จะทำให้ปรอทไหลลงด้านล่าง   แต่จะไม่สามารถไหลลงได้หมด โดย
            จะมีลำปรอทเป็นแท่งตั้งอยู่ ดังที่แสดงในรูป  ความสูงของลำปรอทที่ตั้งอยู่ได้นี้สามารถวัดได้โดยง่าย  และ ความสูงนี้
            เป็นตัวบ่งชี้ความดันบรรยากาศภายนอก

 

 

                                                                                รูป 2.2 โครงรูปบาโรมิเตอร์ปรอท

 

                    จากรูป หากกำหนดให้จุดที่ 1 คือ   จุดในหลอดแก้วที่มีความสูงเท่ากับความสูงของผิวปรอทในอ่าง ซึ่งสัมผัสอยู่กับ
            บรรยากาศ (ดังนั้น ตาหลักสูตรสถิตยศาสตร์ของไหล ความดันย่อมเท่ากับความดันบรรยากาศ) และจุดที่ 2 คือ  จุดที่ผิว
            ปรอทในหลอดแก้วด้านบน ความดัน ณ จุด 2 นี้ ย่อมเท่ากับความดันไอ(vapor pressure)  ของปรอท (
)   จึงสามารถ
            เขียนสมการสถิตยศาสตร์ของไหลระหว่างจุดทั้งสองได้ดังนี้

                                                                                   

            ซึ่งพจน์ทางขวามือเป็นสิ่งทราบค่าตัวเลขทั้งสิ้น เพราะหากไม่เป็นค่าคุณสมบัติของสารที่มีค่าที่วัดได้
 


หน้าหลักเพื่อเลือกบทเรียน
วัตถุประสงค์ของหน่วยการเรียน
แรงดันของไหลสถิตย์
บาโรมิเตอร์ปรอท
แรงกระทำต่อแผ่นราบที่สัมผัสอยู่กับของไหล
จุดศูนย์กลางความดัน(หรือ จุดศูนย์แรง)
แรงที่กระทำต่อแผ่นโค้งที่จมอยู่ในของไหล
ความเสถียรของความลอยตัว
แบบทดสอบของหน่วยการเรียนจัดทำโดยนักศึกษาภาควิชาครุศาสตร์เครื่องกล