หน่วยการเรียนที่ 2

สถิตยศาสตร์ของไหล (Fluid Statics)
 

                        สถิตยศาสตร์ของไหลเป็นส่วนหนึ่งของกลศาสตร์ของไหล มีความสำคัญในระดับหนึ่ง เช่น ใช้ในการวิเคราะห์
            เพื่อออกแบบเขื่อนกั้นน้ำ เรือเดินสมุทร เรือดำน้ำ ทุ่นลอย บอลลูนต่าง ๆ เป็นต้น

                        
1. ค่าความดันที่จุดใด ๆ (Pressure at a Point)

                    โดยคำนิยาม  “ความดันคือแรงในเนื้อของไหลที่กระทำในแนวตั้งฉากต่อหนึ่งหน่วยพื้นที่”  แต่เป็นที่น่าฉงนว่า ณ
            จุดใด ๆ ในเนื้อของของไหลนั้น  ไม่ปรากฏว่ามีแรงอะไรมากระทำ  แต่ทำไมจึงเกิดมีแรงดันนี้ได้


หน้าหลักเพื่อเลือกบทเรียน
วัตถุประสงค์ของหน่วยการเรียน
แรงดันของไหลสถิตย์
บาโรมิเตอร์ปรอท
แรงกระทำต่อแผ่นราบที่สัมผัสอยู่กับของไหล
จุดศูนย์กลางความดัน(หรือ จุดศูนย์แรง)
แรงที่กระทำต่อแผ่นโค้งที่จมอยู่ในของไหล
ความเสถียรของความลอยตัว
แบบทดสอบของหน่วยการเรียนจัดทำโดยนักศึกษาภาควิชาครุศาสตร์เครื่องกล