หน่วยการเรียนที่ 2
ระบบเชื้อเพลิง
   
 

2.3 ตัวควบคุมแรงดันเชื้อเพลิง (Fuel Pressure Regureter)
ตัวควบคุมแรงดันน้ำมันเชื้อเพลิงทำหน้าที่ควบคุมความดันของน้ำมันเชื้อเพลิง ที่ปั๊มน้ำมันเชื้อเพลิงส่งเข้าท่อจ่ายและไปยังหัวฉีด ปริมาณการฉีดจะควบคุมโดยระยะเวลาของสัญญาณที่จ่ายให้แก่หัวฉีด ดังนั้นความดันที่หัวฉีดจึงต้องรักษาไว้ให้คงที่อยู่เสมอ เพื่อให้หัวฉีดจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิงด้วยแรงดันคงที่อยู่ตลอดเวลา

 

ตัวควบคุมแรงดันน้ำมันเชื้อเพลิงในระบบ TCCS
                ตัวควบคุมแรงดันน้ำมันเชื้อเพลิงที่ใช้ในระบบ TCCS จะต้องรักษาความดันน้ำมันเชื้อเพลิง ไว้ที่
2.55 กก. /ซม. เสมอ

 
 

รูปที่ 2.7 ตัวควบคุมความดันที่ใช้ในระบบ TCCS (โตโยต้า)

 

การทำงาน
ความดันน้ำมันเชื้อเพลิงจากท่อจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิงจะไปดันไดอะแฟรมเป็นการเปิดลิ้นน้ำมันเชื้อเพลิงบาง
ส่วนจะไหลกลับไปยังถังน้ำมันเชื้อเพลิง ท่อทางไหลกลับปริมาณของน้ำมันเชื้อเพลิงไหลกลับขึ้นอยู่กับ
ขนาดความแข็งของสปริงไดอะแฟรม สุญญากาศจากท่อร่วมไอดีจะ ทำให้สปริงไดอะแฟรมอ่อนลงเป็นการ
เพิ่มปริมาตรการไหลกลับของน้ำมันเชื้อเพลิงและเป็นการลดความดันน้ำมันเชื้อเพลิงเมื่อความดันในท่อไอดี
น้อยลงความดันไอดีจะลดลงให้สัมพันธ์กัน ดังนั้นผลรวมของความดันน้ำมันเชื้อเพลิง  และสุญญากาศท่อ
ร่วมไอดี  จึงต้องรักษาไว้ให้คงที่

 
 

รูปที่ 2.8 แสดงส่วนประกอบและการทำงานของตัวควบคุมความดันในระบบTCCS(โตโยต้า)

   
  ี้