ตารางที่ 4.22   Moist Air , Standard Atmospheric Pressure , 101.325 KPa – SI  Units