Articles    บทความวิชาการ
    เชื้อเพลิงเอทานอลสำหรับรถจักรยานยนต์
 

An Ethanon Fuel for Motorcycle
บุญส่ง เหมวัฒน์ 1 ทวีวัฒน์ สุภารส 2
ภาควิชาครุศาสตร์เครื่องกล คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เขตทุ่งครุ กรุงเทพฯ 10140
E-mail: Taveewat_suparos@hotmail.com

บทคัดย่อ :
     การพัฒนาเชื้อเพลิงเอทานอลบริสุทธิ์ 99.8% สำหรับ เครื่องยนต์แก๊สโซลีนสูบเดียว ของรถมอเตอร์ไซด์ 4 จังหวะ โดยดัดแปลง
เครื่องยนต์เพื่อให้สามารถใช้กับเชื้อเพลิงเอทานอลคือเพิ่มขนาดของนมหนูเชื้อเพลิงคาร์บูเรเตอร์ ขนาด 0.90 มิลลิเมตร ติดตั้งขดลวดความ
ร้อนสำหรับความร้อนให้กับส่วนผสมอากาศเชื้อเพลิง บริเวณท่อไอดี ปรับตั้งองศาการจุดระเบิดเป็น12 องศา ก่อนศูนย์ตายบน อัตราส่วน
การอัดของเครื่องยนต์ 11.62 :1 ทดสอบสมรรถนะที่ความเร็วรอบ 1200 ,1400 , 1600 , 1800 , 2000 , 2200 , 2400 , 2600 , 2800 และ 3000 รอบต่อนาที โดยใช้ชุดทดสอบกำลังของเครื่องยนต์เป็นอุปกรณ์วัดกำลังของเครื่องยนต์ พบว่าเครื่องยนต์ที่ใช้เชื้อเพลิง
เอทานอลให้ค่าแรงบิดและกำลังต่ำกว่าเครื่องยนต์แก็สโซลีน ค่าเฉลี่ยร้อยละ 2.0 ที่ความเร็วรอบเครื่องยนต์ 1400 รอบต่อนาที และร้อยละ 8.0 ที่ความเร็วรอบเครื่องยนต์ 1600 รอบต่อนาที อัตราการสิ้นเปลืองเชื้อเพลิงเอทานอลสูงกว่าเครื่องยนต์แก๊สโซลีนร้อยละ 20แก๊สไอเสีย
มีปริมาณออกซิเจนส่วนเกินร้อยละ 5 โดยปริมาตร คาร์บอนไดออกไซด์น้อยกว่าเครื่องยนต์แก๊สโซลีน้อยละ 23โดยปริมาตร และปริมาณคาร์บอนมอนอกไซด์น้อยกว่าเครื่องยนต์แก๊สโซลีนร้อยละ 72 โดยปริมาตร

                                                                     Download

 
 
 
 
 
   About us
   
เกี่ยวกับเรา
   New & Announce
   
ข่าวสาร & ประกาศจากภาควิชา
 
 
 
   บทความวิขาการ
   ผลงานนักศึกษา
 
 
 
      Announce

             ขณะนี้เว็บไซต์ภาควิชาครุศาสตร์เครื่องกล
       กำลังทำการทดสอบระบบเว็บไซต์อาจจะมี
       บางอย่างผิดพลาดบางอย่าง ขออภัยมา ณ ที่นี้
       Terms and Condition

              เว็บไซต์นี้จัดทำขึ้นเพื่อประโยชน์แก่
        นักศึกษาทางภาควิชาครุศาสตร์เครื่องกล
        ในการค้นหาข้อมูล ทั้งนี้ ผู้สนใจสามารถ
        เข้าใช้บริการได้
     Sign up

     นักศึกษาครุศาสตร์เครื่องกล ที่สนใจ
     กรุณาติดต่อทางภาควิชาเพื่อรับ User และ      Password ในการ Download แบบฟอร์ม
     หรือเอกสารต่างๆ

       Contact Information

  +66(0) 2 470 8526 7

  admin@mte.kmutt.ac.th

  http://mte.kmutt.ac.th
Copyright © 2010 Mechanical Technology Education , KMUTT, All rights Reserved. Design by Syaoran