Articles    บทความวิชาการ
    การวิเคราะห์สมรรถนะระบบระบายความร้อนห้องโดยสารรถยนต์ด้วยพลังงานแสงอาทิตย์
 

Performance Analysis of Ventilation System in Car Cabin by Solar Energy
วัฒนา ศักดิ์ศศิธร 1 ทวีวัฒน์ สุภารส 2 ณัฏฐ์ กาศยปนันทน์ 3
1 สาขางานยานยนต์ วิทยาลัยการอาชีพกาญจนบุรี อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี
2 ภาควิชาครุศาสตร์เครื่องกล คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
3 สายวิชาเทคโนโลยีพลังงาน คณะพลังงานสิ่งแวดล้อมและวัสดุ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
126 ถ.ประชาอุทิศ เขตทุ่งครุ กรุงเทพฯ 10140
Email : wattana3571138@hotmail.com

บทคัดย่อ :
       งานวิจัยมีวัตถุประสงค์เพื่อออกแบบ และสร้างระบบระบายความร้อนภายในห้องโดยสารรถยนต์โดยใช้พลังงานแสงอาทิตย์ รถยนต์
ทดสอบยี่ห้อ MITSUBISHI CHAMP II กระจกติดฟิล์มกรองแสงความเข้ม 60% โดยใช้พัดลมขนาด 12 โวลต์ 6.2 วัตต์ 2 ชุด ดูดอากาศ
เย็นจากด้านล่างตัวถังรถยนต์ผ่านการกรองด้วยน้ำเข้าไปแลกเปลี่ยนความร้อนภายในห้องโดยสารรถยนต์ แล้วระบายอากาศร้อนออกทาง
ช่องที่ผนังด้านบนของห้องโดยสารรถยนต์ พัดลมดูดอากาศใช้แหล่งจ่ายไฟฟ้าจากเซลล์สุริยะขนาด 20 วัตต์ และมีแบตเตอรี่สำรองขนาด 12 โวลต์ 7.5 แอมแปร์-ชั่วโมง การทดลองเปรียบเทียบอุณหภูมิภายในห้องโดยสารรถยนต์ติดตั้งระบบระบายความร้อน และไม่ติดตั้งระบบ
ระบายความร้อนภายในห้องโดยสารที่ตำแหน่งทิศเหนือ ทิศใต้ ทิศตะวันออก และทิศตะวันตก หาค่าการสิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงที่ใช้กับ
ระบบปรับอากาศของรถยนต์ขณะติดเครื่องยนต์ครั้งแรกหลังจากจอดรถยนต์ไว้กลางแจ้งผลการทดสอบพบว่ารถยนต์ที่ติดตั้งระบบระบาย
ความร้อนภายในห้องโดยสารโดยใช้พลังงานแสงอาทิตย์จะมีอุณหภูมิสูงสุดภายในห้องโดยสารต่ำกว่ารถยนต์ซึ่งไม่มีระบบระบายความร้อน
ในห้องโดยสารเฉลี่ย 12.80-13.20 องศาเซลเซียส สามารถประหยัดน้ำมันเชื้อเพลิงได้เฉลี่ย 131.50-143.00 ซีซี คิดเป็นเงินที่ประหยัด
ได้เฉลี่ย 3.29-3.58 บาท/การติดเครื่องยนต์หนึ่งครั้ง และมีระยะเวลาคืนทุน 2.60 ปี เมื่อใช้รถยนต์วันละ 2 ครั้ง


 
 
 
 
 
   About us
   
เกี่ยวกับเรา
   New & Announce
   
ข่าวสาร & ประกาศจากภาควิชา
 
 
 
   บทความวิขาการ
   ผลงานนักศึกษา
 
 
 
      Announce

             ขณะนี้เว็บไซต์ภาควิชาครุศาสตร์เครื่องกล
       กำลังทำการทดสอบระบบเว็บไซต์อาจจะมี
       บางอย่างผิดพลาดบางอย่าง ขออภัยมา ณ ที่นี้
       Terms and Condition

              เว็บไซต์นี้จัดทำขึ้นเพื่อประโยชน์แก่
        นักศึกษาทางภาควิชาครุศาสตร์เครื่องกล
        ในการค้นหาข้อมูล ทั้งนี้ ผู้สนใจสามารถ
        เข้าใช้บริการได้
     Sign up

     นักศึกษาครุศาสตร์เครื่องกล ที่สนใจ
     กรุณาติดต่อทางภาควิชาเพื่อรับ User และ      Password ในการ Download แบบฟอร์ม
     หรือเอกสารต่างๆ

       Contact Information

  +66(0) 2 470 8526 7

  admin@mte.kmutt.ac.th

  http://mte.kmutt.ac.th
Copyright © 2010 Mechanical Technology Education , KMUTT, All rights Reserved. Design by Syaoran