About us    ประวัติความเป็นมา
  ประวัติความเป็นมา
 
        ภาควิชาครุศาสตร์เครื่องกล ซึ่งเดิมเป็นเพียง สาขาวิชาช่างยนต์สังกัดคณะวิชาการฝึกหัดครูเทคนิคชั้นสูงวิทยาลัยเทคนิคธนบุรีตั้งขึ้น
  ในปีการศึกษา 2508 ระหว่างปี 2509 ถึง 2513 คณะวิชาการฝึกหัดครูเทคนิคชั้นสูงได้รับการสนับสนุนจากองค์การสหประชาชาติ โดย
  โครงการ UNDP Special Fund/UNESCO Project เป็นโครงการที่สอง (THA 22/1966-1970) เพื่อผลิตครูเทคนิคชั้นสูงที่มีคุณภาพ     วุฒิประกาศนียบัตรเทคนิคชั้นสูง(ปทส.) ในปี พ.ศ. 2514 วิทยาลัยเทคนิคธนบุรีได้ยกฐานะขึ้นเป็น สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
  วิทยาเขตธนบุรี คณะวิชาการฝึกหัดครูเทคนิคชั้นสูงก็เปลี่ยนฐานะเป็น ภาควิชาครุศาสตร์อุตสาหกรรม และสาขาวิชาช่างยนต์ก็ได้เปลี่ยน
  เป็น สาขา
ครุศาสตร์เครื่องกล ระหว่างปี พ.ศ. 2515 ถึง 2519 ภาควิชาครุศาสตร์อุตสาหกรรมได้รับความช่วยเหลือจากกองทุนพิเศษ
  แห่งสหประชาชาติเป็นโครงการที่สาม ชื่อโครงการ Teacher Training Programme,  King Mongkut's Institute of   Technology Thonburi (Phase3) SF. THA 72 เพื่อผลิตบัณฑิตวุฒิครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต(ค.อ.บ.) และสาขาวิชา
  ครุศาสตร์เครื่องกลได้ยกฐานะขึ้นเป็น  ภาควิชาครุศาสตร์เครื่องกล ตั้งแต่ปี พ.ศ.2526

       วัตถุประสงค์ :
                 การพัฒนาประเทศโดยเฉพาะทางด้านอุตสาหกรรมส่งผลให้สถานภาพทางการศึกษาวิชาช่างเครื่องกลในประเทศไทย 
 
ได้มีการขยายตัวอย่างมากในทุกสาขาและทุกระดับ แต่จำนวนครูที่สอนวิชาช่างเครื่องกล ยังอยู่ในสภาพขาดแคลน ไม่ได้สัดส่วน
  กับจำนวนนักศึกษา ทั้งด้านคุณภาพและปริมาณ ภาควิชาครุศาสตร์เครื่องกล จึงได้ร่วมแก้ปัญหานี้โดยการรับนักศึกษาที่มีพื้นฐานด้าน
  
อาชีวศึกษาระดับ ปวส. มาเพิ่มพูนความรู้ด้านวิศวกรรม  ในระดับปริญญาตรีวิศวกรรมเครื่องกลควบคู่กันไปกับวิชาด้านครุศาสตร์
  และรับนักศึกษาที่มีพื้นฐานการศึกษาระดับปริญญาตรี วุฒิการศึกษา ครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต (ค.อ.บ.) วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต
  (วศ.บ.) หรือ เทียบเท่าสาขาวิศวกรรมเครื่องกล และวิศวกรรมอุตสาหการ มาเพิ่มพูนความรู้ด้านวิศวกรรม ควบคู่กันไปกับวิชาการด้าน
  ครุศาสตร์ในระดับปริญญาโท เพื่อผลดังนี้

        1. เพื่อผลิตครูช่าง/นักครุศาสตร์อุตสาหกรรม สาขาวิศวกรรมเครื่องกลในระดับปริญญาตรีและปริญญาโท ที่มีความรู้ความสามารถ
            ในทางทฤษฎีและปฏิบัติ ทั้งในด้านอาชีพวิศวกรรมเครื่องกลและทางครุศาสตร์ ตามความต้องการของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
        2. ทำการวิจัยการเรียนการสอน วิชาช่างเครื่องกลในระดับต่างๆเพื่อเผยแพร่การให้บริการข้อมูลเกี่ยวกับการเรียนการสอนให้แก่
           
สังคม
        3. พัฒนานักครุศาสตร์อุตสาหกรรม สาขาวิศวกรรมเครื่องกลประจำการให้มีความรู้ก้าวหน้าทันต่อการเปลี่ยนแปลงทางด้าน
            เทคโนโลยี
       
      ปรัชญาภาควิชา :

                 เป็นหน่วยงานที่ผลิต บัณฑิต มหาบัณฑิต ให้มีองค์ความรู้ ทักษะทัศนคติและจิตสำนึกของความเป็นครูช่าง/นักครุศาสตร์
  อุตสาหกรรม ด้วยการผสมผสานศาสตร์ของวิชาชีพการสอนควบคู่ไปกับศาสตร์ทางวิชาชีพวิศวกรรม ผู้สำเร็จการศึกษาสามารถปฏิบัติ
  การสอนวิชาชีพและฝึกอบรมทางวิศวกรรมโดยสามารถใช้สอนได้อย่างเหมาะสม   ผลิตและเลือกสื่อได้อย่างมีประสิทธิภาพตลอดจน
  ดำเนินการวัดและประเมินผลการสอนได้อย่างเป็นระบบ

       ปณิธานภาควิชา :
                 ครุศาสตร์เครื่องกล สร้างคนสู่งาน เชี่ยวชาญการสอน วิศวกรเป็นเยี่ยม

       วิสัยทัศน์ :
                ครุศาสตร์เครื่องกล มุ่งเน้นความเป็นเลิศในการผลิต นักครุศาสตร์อุตสาหกรรม สาขาวิศวกรรมเครื่องกลที่มีองค์ความรู้ทักษะ
  และเจตคติในงานทางวิชาชีพการสอน ฝึกอบรมวิชาชีพทางวิ
 
 
 
 
 
 
 
   โครงสร้างการบริหาร
 
 
   หลักสูตร
   หลักสูตรปริญญาตรี
   หลักสูตรปริญญาโท
   New & Announce
   
ข่าวสาร & ประกาศจากภาควิชา
 
 
 
 
 
 
      Announce

             ขณะนี้เว็บไซต์ภาควิชาครุศาสตร์เครื่องกล
       กำลังทำการทดสอบระบบเว็บไซต์อาจจะมี
       บางอย่างผิดพลาดบางอย่าง ขออภัยมา ณ ที่นี้
       Terms and Condition

              เว็บไซต์นี้จัดทำขึ้นเพื่อประโยชน์แก่
        นักศึกษาทางภาควิชาครุศาสตร์เครื่องกล
        ในการค้นหาข้อมูล ทั้งนี้ ผู้สนใจสามารถ
         เข้าใช้บริการได้
     Sign up

     นักศึกษาครุศาสตร์เครื่องกล ที่สนใจ
     กรุณาติดต่อทางภาควิชาเพื่อรับ User และ      Password ในการ Download แบบฟอร์ม
     หรือเอกสารต่างๆ

       Contact Information

  +66(0) 2 470 8526 7

  http://mte.kmutt.ac.th
Copyright © 2010 Mechanical Technology Education , KMUTT, All rights Reserved. Design by Syaoran