หน้าแรก / กิจกรรมและผลงานนักศึกษา / ข่าวประกาศ / คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยีจัด โครงการปฐมนิเทศการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู..

เมนูหลัก

  • กิจกรรมและผลงานนักศึกษา

 

 

        คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยีจัดโครงการปฐมนิเทศการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูและการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา

 

         เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2561 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยีจัดโครงการปฐมนิเทศการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู และการปฏิบัติ การสอนในสถานศึกษาให้กับนักศึกษา ในหลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต(หลักสูตร 5 ปี) ได้แก่ สาขาวิศวกรรมเครื่องกล สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า และสาขาวิศวกรรมโยธา ณ ห้อง SC 2109 อาคารฟิสิกส์-วิทยาศาสตร์ มจธ. โดยมี ผศ.ดร.พิเชษฐ์ พินิจ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ ให้เกียรติเป็นประธาน กล่าวเปิดงาน

        ภายในกิจกรรมมีการบรรยายพิเศษจากอาจารย์ผู้สอนในหลักสูตรดังกล่าวฯอาจารย์นิเทศและผู้ประสานงานการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู โดยบรรยายในหัวข้อการชี้แจงการใช้คู่มือ ปฏิบัติการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ปัญหาและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการ ฝึกประสบการณ์ วิชาชีพครู  ตัวอย่างภาระงานของครูช่าง มจธ.ขั้นตอน การทำวิจัย ในชั้นเรียนและกิจกรรม “การสร้างคุณค่าในตัวเอง และความเป็น ครูช่าง มจธ. มืออาชีพ” เป็นต้น ซึ่งในปีการศึกษา 2561 นี้ ทางคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมฯ ได้ส่งตัวนักศึกษาฝึกปฏิบัติการสอนร่วมกับสถานศึกษาจำนวน 70 แห่ง รวมทั้งสิ้น 248 คน ทั้งนี้กิจกรรมดังกล่าวฯจะ ช่วยผลิตครูพันธ์ใหม่ซึ่งเป็นบุคลากร ทางการศึกษาที่มี ความรู้ ความสามารถเหมาะสมกับการเป็นวิชาชีพชั้นสูง  และเป็นแบบอย่างที่ดีได้ในอนาคตต่อไป

Follow Up

ติดตามเราได้ที่

Visitor Counter

0

Contact Information

 - +66(0) 2 470 8526 7

 - http://mte.kmutt.ac.th

 - รายชื่อติดต่อ

Quick Link

 - หลักสูตร

 - ผู้สนใจศึกษาต่อ

 - ห้องปฏิบัตการ

 - mooc/เรียนรู้ไม่จำกัดไปกับเรา

Copyright © 2018 Mechanical Technology Education , KMUTT, All rights Reserved. Design by Saksit

Copyright © 2018 Mechanical Technology Education , KMUTT,

 All rights Reserved. Design by Saksit