ภาควิชาครุศาสตร์เครื่องกล ร่วมกับ กรมพัฒนาพลังงานทดเเทน เเละอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงานจัดสัมมนา ชี้เเจงโครงการ "โครงการส่งเสริมการดำเนินมาตรการอนุรักษ์พลังงานด้วยกลไกการตรวจสอบเเละรับรองการจัดการพลังงาน

ตามกฏหมาย ในโรงงานควบคุม(พื้นที่ภาคตะวันออกเเละภาคใต้)" วันศุกร์ที่ 30 มีนาคม 2561

ณ ห้องสร้อยเพชร โรงเเรมโกลเด้น ซิตี้ระยอง โดยมีวัตถุประสงค์

 

 1. เพื่อส่งเสริมให้โรงงานควบคุมเเละอาคารควบคุมดำเนินการจัดการพลังงานตามกฏหมายได้อย่างถูกต้องเเละครบถ้วน

 2. เพื่อสนับสนุนค่าตรวจสอบเเละรับรองการจัดการพลังงานให้โรงงานควบคุมเเละอาคารควบคุม  ที่ดำเนินการจัดการพลังงาน

    ตามกฏหมายอย่างครบถ้วน เเละมีการดำเนินมาตรการอนุรักษ์พลังงานในโรงงานควบคุม เเละอาคารควบคุม

    ที่มีผลประหยัดที่เป็นรูปธรรมชัดเจน

 3. เพื่อเป็นการส่งเสริมการตรวจสอบรับรองการจัดการพลังงานที่ดำเนินการโดยผู้ได้รับอนุญาตตามที่กฏหมายกำหนด

หน้าแรก / กิจกรรมและผลงานนักศึกษา / ข่าวประกาศ / โครงการส่งเสริมการดำเนินมาตรการอนุรักษ์พลังงาน.....

Follow Up

ติดตามเราได้ที่

Copyright © 2018 Mechanical Technology Education , KMUTT, All rights Reserved. Design by Saksit

        ภาควิชาครุศาสตร์เครื่องกล ร่วมกับ กรมพัฒนาพลังงานทดเเทน เเละอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงานจัดสัมมนาชี้เเจงโครงการ "โครงการส่งเสริมการดำเนินมาตรการอนุรักษ์พลังงานด้วยกลไกการตรวจสอบเเละรับรองการจัดการพลังงานตามกฏหมายในโรงงานควบคุม(พื้นที่ภาคตะวันออกเเละภาคใต้)" วันศุกร์ที่ 30 มีนาคม 2561 ณ ห้องสร้อยเพชร โรงเเรมโกลเด้น ซิตี้ระยอง โดยมีวัตถุประสงค์

 

 1. เพื่อส่งเสริมให้โรงงานควบคุมเเละอาคารควบคุมดำเนินการจัดการพลังงานตามกฏหมาย

ได้อย่างถูกต้องเเละครบถ้วน

 2. เพื่อสนับสนุนค่าตรวจสอบเเละรับรองการจัดการพลังงานให้โรงงานควบคุมเเละอาคารควบคุม  ที่ดำเนินการจัดการพลังงานตามกฏหมายอย่างครบถ้วน เเละมีการดำเนินมาตรการอนุรักษ์ พลังงานในโรงงานควบคุม เเละอาคารควบคุมที่มีผลประหยัดที่เป็นรูปธรรมชัดเจน

 3. เพื่อเป็นการส่งเสริมการตรวจสอบรับรองการจัดการพลังงานที่ดำเนินการโดยผู้ได้รับ

อนุญาตตามที่กฏหมายกำหนด

   ภาควิชาครุศาสตร์เครื่องกล ร่วมกับ กรมพัฒนาพลังงานทดเเทน เเละอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงานจัดสัมมนาชี้เเจงโครงการ

"โครงการส่งเสริมการดำเนินมาตรการอนุรักษ์พลังงานด้วยกลไกการตรวจสอบเเละรับรองการจัดการพลังงานตาม

กฏหมายในโรงงานควบคุม(พื้นที่ภาคตะวันออก

เเละภาคใต้)" วันศุกร์ที่ 30 มีนาคม 2561 ณห้องสร้อยเพชร

โรงเเรมโกลเด้น ซิตี้ระยอง โดยมีวัตถุประสงค์

 

1.เพื่อส่งเสริมให้โรงงานควบคุมเเละอาคารควบคุมดำเนินการจัดการพลังงานตามกฏหมายได้อย่างถูกต้องเเละครบถ้วน

2.เพื่อสนับสนุนค่าตรวจสอบเเละรับรองการจัดการพลังงานให้โรงงานควบคุม เเละอาคารควบคุมที่ดำเนินการจัดการ

พลังงานตามกฏหมายอย่างครบถ้วน

3.เพื่อเป็นการส่งเสริมการตรวจสอบรับรองการจัดการพลังงานที่ดำเนินการโดยผู้ได้รับอนุญาตตามที่กฏหมายกำหนด