หน้าแรก / กิจกรรมและผลงานนักศึกษา / ข่าวประกาศ / คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยีจัดโครงการปฐมนิเทศการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู

ข่าวประกาศ

โครงการปฐมนิเทศการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู

และการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา

 

          คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยีจัดโครงการปฐมนิเทศการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูและการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา

 

          เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2561คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยีจัดโครงการปฐมนิเทศการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูและการปฏิบัติ

การสอนในสถานศึกษาให้กับนักศึกษาในหลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต(หลักสูตร 5 ปี) ได้แก่ สาขาวิศวกรรมเครื่องกล สาขาวิศวกรรม

อุตสาหการ สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า และสาขาวิศวกรรมโยธา ณ ห้อง SC 2109 อาคารฟิสิกส์-วิทยาศาสตร์ มจธ. โดยมี ผศ.ดร.พิเชษฐ์ พินิจ รองคณบดีฝ่ายวิชาการให้เกียรติเป็นประธาน กล่าวเปิดงาน

         ภายในกิจกรรมมีการบรรยายพิเศษจากอาจารย์ผู้สอนในหลักสูตรดังกล่าวฯอาจารย์นิเทศ และผู้ประสานงานการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู โดยบรรยายในหัวข้อการชี้แจงการใช้คู่มือปฏิบัติการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ปัญหาและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู

  ตัวอย่างภาระงานของครูช่างมจธ. ขั้นตอน การทำวิจัย ในชั้นเรียนและกิจกรรม “การสร้างคุณค่าในตัวเอง และความเป็น ครูช่าง มจธ. มืออาชีพ”

เป็นต้น ซึ่งในปีการศึกษา 2561 นี้ ทางคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมฯได้ส่งตัวนักศึกษาฝึกปฏิบัติการสอนร่วมกับสถานศึกษาจำนวน 70 แห่ง

รวมทั้งสิ้น 248 คน ทั้งนี้กิจกรรมดังกล่าวฯจะ ช่วยผลิตครูพันธ์ใหม่ซึ่งเป็นบุคลากร ทางการศึกษาที่มี ความรู้ ความสามารถเหมาะสมกับการเป็น

วิชาชีพชั้นสูงและเป็นแบบอย่างที่ดีได้ในอนาคตต่อไป

Follow Up

ติดตามเราได้ที่

Copyright © 2018 Mechanical Technology Education , KMUTT, All rights Reserved. Design by Saksit

 

         คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยีจัดโครงการปฐมนิเทศการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูและ

การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา

 

         เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2561 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยีจัดโครงการปฐมนิเทศการฝึก

ประสบการณ์วิชาชีพครู และการปฏิบัติ การสอนในสถานศึกษาให้กับนักศึกษา ในหลักสูตรครุศาสตร์

อุตสาหกรรมบัณฑิต(หลักสูตร 5 ปี) ได้แก่ สาขาวิศวกรรมเครื่องกล สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ

สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า และสาขาวิศวกรรมโยธา ณ ห้อง SC 2109 อาคารฟิสิกส์-วิทยาศาสตร์ มจธ. โดยมี ผศ.ดร.พิเชษฐ์ พินิจ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ ให้เกียรติเป็นประธาน กล่าวเปิดงาน

         ภายในกิจกรรมมีการบรรยายพิเศษจากอาจารย์ผู้สอนในหลักสูตรดังกล่าวฯอาจารย์นิเทศและ

ผู้ประสานงานการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู โดยบรรยายในหัวข้อการชี้แจงการใช้คู่มือ ปฏิบัติการฝึกประสบ

การณ์วิชาชีพ ปัญหาและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการ ฝึกประสบการณ์ วิชาชีพครู  ตัวอย่างภาระงานของครูช่าง

มจธ.ขั้นตอน การทำวิจัย ในชั้นเรียนและกิจกรรม “การสร้างคุณค่าในตัวเอง และความเป็น ครูช่าง มจธ. มืออาชีพ” เป็นต้น ซึ่งในปีการศึกษา 2561 นี้ ทางคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมฯ ได้ส่งตัวนักศึกษาฝึกปฏิบัติการ

สอนร่วมกับสถานศึกษาจำนวน 70 แห่ง รวมทั้งสิ้น 248 คน ทั้งนี้กิจกรรมดังกล่าวฯจะ ช่วยผลิตครูพันธ์ใหม่

ซึ่งเป็นบุคลากร ทางการศึกษาที่มี ความรู้ ความสามารถเหมาะสมกับการเป็นวิชาชีพชั้นสูง  และเป็นแบบอย่าง

ที่ดีได้ในอนาคตต่อไป

 

          คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยีจัดโครงการปฐมนิเทศการฝึกประสบการณ์

วิชาชีพครูและการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา

 

         เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2561 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยีจัดโครงการปฐมนิเทศ

การฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู และการปฏิบัติ การสอนในสถานศึกษาให้กับนักศึกษา ในหลักสูตร

ครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต(หลักสูตร 5 ปี) ได้แก่ สาขาวิศวกรรมเครื่องกล สาขาวิศวกรรม

อุตสาหการ สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า และ สาขาวิศวกรรมโยธา ณ ห้อง SC 2109 อาคารฟิสิกส์ -วิทยาศาสตร์ มจธ. โดยมี ผศ.ดร.พิเชษฐ์ พินิจ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ ให้เกียรติเป็นประธานกล่าว

เปิดงาน

         ภายในกิจกรรมมีการบรรยายพิเศษจากอาจารย์ผู้สอนในหลักสูตรดังกล่าวฯอาจารย์นิเทศ

และผู้ประสานงานการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู โดยบรรยายในหัวข้อการชี้แจงการใช้คู่มือ ปฏิบัติ

การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ปัญหาและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการ ฝึกประสบการณ์ วิชาชีพครู  ตัวอย่างภาระงานของครูช่างมจธ. ขั้นตอนการทำวิจัยในชั้นเรียนและกิจกรรม“การสร้างคุณค่าใน

ตัวเองและความเป็น ครูช่างมจธ. มืออาชีพ” เป็นต้น ซึ่งในปีการศึกษา 2561 นี้ ทางคณะครุศาสตร์

อุตสาหกรรมฯ ได้ส่งตัวนักศึกษาฝึกปฏิบัติการสอนร่วมกับสถานศึกษาจำนวน 70 แห่ง รวมทั้งสิ้น

 248 คน ทั้งนี้กิจกรรมดังกล่าวฯจะ ช่วยผลิตครูพันธ์ใหม่ซึ่งเป็นบุคลากร ทางการศึกษาที่มี ความรู้

ความสามารถเหมาะสมกับการเป็นวิชาชีพชั้นสูง  และเป็นแบบอย่างที่ดีได้ในอนาคตต่อไป

Copyright © 2018 Mechanical Technology Education , KMUTT,

 All rights Reserved. Design by Saksit

 

         คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยีจัดโครงการปฐมนิเทศ

การฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูและการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา

 

         เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2561 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทค

โนโลยีจัดโครงการปฐมนิเทศการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูและการปฏิ

บัติการสอนในสถานศึกษาให้กับนักศึกษาในหลักสูตรครุศาสตร์อุตสาห

กรรมบัณฑิต(หลักสูตร 5 ปี) ได้แก่ สาขาวิศวกรรมเครื่องกล สาขาวิศว

กรรมอุตสาหการ สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า และ สาขาวิศวกรรมโยธา ณ ห้อง SC 2109 อาคารฟิสิกส์ - วิทยาศาสตร์ มจธ. โดยมี ผศ.ดร.พิเชษฐ์ พินิจ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดงาน

        ภายในกิจกรรมมีการบรรยายพิเศษจากอาจารย์ผู้สอนในหลักสูตร

ดังกล่าวฯ อาจารย์นิเทศและผู้ประสานงานการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู

โดยบรรยายในหัวข้อการชี้แจงการใช้คู่มือปฏิบัติการฝึกประสบการณ์วิชา

ชีพ ปัญหาและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู  ตัวอย่างภาระงานของครูช่างมจธ. ขั้นตอนการทำวิจัยในชั้นเรียนและ

กิจกรรม“การสร้างคุณค่าในตัวเองและความเป็นครูช่างมจธ. มืออาชีพ”

เป็นต้น ซึ่งในปีการศึกษา 2561นี้ ทางคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมฯ ได้ส่งตัวนักศึกษาฝึกปฏิบัติการสอนร่วมกับสถานศึกษาจำนวน 70 แห่ง รวมทั้งสิ้น 248 คน ทั้งนี้กิจกรรมดังกล่าวฯจะ ช่วยผลิตครูพันธ์ใหม่ ซึ่ง

เป็นบุคลากร ทางการศึกษาที่มีความรู้ความสามารถเหมาะสมกับการเป็น

วิชาชีพชั้นสูงและเป็นแบบอย่างที่ดีได้ในอนาคตต่อไป

 

      คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยีจัดโครงการ

ปฐมนิเทศการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูและการปฏิบัติ

การสอนในสถานศึกษา

 

   เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2561 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

และเทคโนโลยีจัดโครงการปฐมนิเทศการฝึกประสบการณ์

วิชาชีพครูและการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาให้กับ

นักศึกษาในหลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิ(หลักสูตร 5 ปี) ได้แก่ สาขาวิศวกรรมเครื่องกล สาขาวิศวกรรม

อุตสาหการ สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า และ สาขาวิศวกรรมโยธา ณ ห้อง SC 2109 อาคารฟิสิกส์ - วิทยาศาสตร์ มจธ.

โดยมี ผศ.ดร.พิเชษฐ์ พินิจรองคณบดีฝ่ายวิชาการให้เกียรติ

เป็นประธานกล่าวเปิดงาน

  ภายในกิจกรรมมีการบรรยายพิเศษจากอาจารย์ผู้สอนใน

หลักสูตรดังกล่าวฯอาจารย์นิเทศและผู้ประสานงานการฝึก

ประสบการณ์วิชาชีพครูโดยบรรยายในหัวข้อการชี้แจงการใช้คู่มือปฏิบัติการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ปัญหาและแนว

ปฏิบัติเกี่ยวกับการฝึกประสบการณ์ วิชาชีพครู ตัวอย่างภาระงานของครูช่างมจธ. ขั้นตอนการทำวิจัยในชั้น

เรียนและกิจกรรม“การสร้างคุณค่าในตัวเองและความเป็นครูช่างมจธ. มืออาชีพ” เป็นต้น ซึ่งในปีการศึกษา 2561 นี้ ทางคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมฯได้ส่งตัวนักศึกษาฝึก

ปฏิบัติการสอนร่วมกับสถานศึกษาจำนวน 70 แห่ง รวมทั้ง

สิ้น 248 คน ทั้งนี้กิจกรรมดังกล่าวฯจะช่วยผลิตครูพันธ์ใหม่

ซึ่งเป็นบุคลากรทางการศึกษาที่มีความรู้ความสามารถเหมาะสมกับการเป็นวิชาชีพชั้นสูงและเป็นแบบอย่างที่ดีได้ใน

อนาคตต่อไป

 

         คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยีจัดโครงการ

ปฐมนิเทศการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูและการปฏิบัติการ

สอนในสถานศึกษา

 

         เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2561 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

และเทคโนโลยีจัดโครงการปฐมนิเทศการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูและการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาให้กับนักศึกษาในหลัก

สูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต(หลักสูตร 5 ปี) ได้แก่ สาขาวิศวกรรมเครื่องกล สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า และ สาขาวิศวกรรมโยธา ณ ห้อง SC 2109

อาคารฟิสิกส์-วิทยาศาสตร์ มจธ. โดยมี ผศ.ดร.พิเชษฐ์ พินิจ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดงาน

        ภายในกิจกรรมมีการบรรยายพิเศษจากอาจารย์ผู้สอนใน

หลักสูตรดังกล่าวฯ อาจารย์นิเทศและผู้ประสานงานการฝึกประ

สบการณ์วิชาชีพครูโดยบรรยายในหัวข้อการชี้แจงการใช้คู่มือ

ปฏิบัติการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ปัญหาและแนวปฏิบัติ

เกี่ยวกับการฝึกประสบการณ์ วิชาชีพครู ตัวอย่างภาระงาน

ของครูช่างมจธ. ขั้นตอนการทำวิจัยในชั้นเรียนและกิจกรรม

“การสร้างคุณค่าในตัวเองและความเป็นครูช่างมจธ. มืออาชีพ” เป็นต้น ซึ่งในปีการศึกษา 2561 นี้ ทางคณะครุศาสตร์อุตสาห

กรรมฯได้ส่งตัวนักศึกษาฝึกปฏิบัติการสอนร่วมกับสถานศึกษาจำนวน 70 แห่ง รวมทั้งสิ้น 248 คน ทั้งนี้กิจกรรมดังกล่าวฯจะ ช่วยผลิตครูพันธ์ใหม่ซึ่งเป็นบุคลากรทางการศึกษาที่มีความรู้

ความสามารถเหมาะสมกับการเป็นวิชาชีพชั้นสูงและเป็นแบบอย่างที่ดีได้ในอนาคตต่อไป