หน้าแรก / ผู้สนใจศึกษาต่อ

**รายละเอียดการรับสมัครนักศึกษาปีการศึกษา 2562 >>click<<

ปริญญาโท

ปริญญาตรี

ผู้สนใจศึกษาต่อ

-หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (เทคโนโลยีเครื่องกล)

 Bachelor of Technology Program in Industrial Technology

-การรับสมัครเข้าศึกษาต่อ(ระดับปริญญาตรี)

-การรับสมัครเข้าศึกษาต่อ(ระดับปริญญาโท)

-ค่าใช้จ่ายและค่ายืนยันสิทธ์ระดับปริญาโท

-ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตรระดับปริญญาตรี

-หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล

 Master of Science in Industrial Education Program in Mechanical Engineering

-หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล (หลักสูตร 5 ปี)

 Bachelor of Science in Industrial Education Program in Mechanical

 Engineering (5 Years Program)

website สำนักงานคัดเลือกและสรรหานักศึกษา

facebook สำนักงานคัดเลือกและสรรหานักศึกษา

รายละเอียดเพิ่มเติม

Follow Up

ติดตามเราได้ที่

Copyright © 2018 Mechanical Technology Education , KMUTT, All rights Reserved. Design by Saksit

ผู้สนใจศึกษาต่อ

ปริญญาตรี

-หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

 (เทคโนโลยีเครื่องกล)

 Bachelor of Technology Program in Industrial Technology

-หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล

 (หลักสูตร 5 ปี)

 Bachelor of Science in Industrial Education Program

 in Mechanical Engineering (5 Years Program)

-การรับสมัครเข้าศึกษาต่อ(ระดับปริญญาตรี)

-ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตรระดับปริญญาตรี

ปริญญาโท

-หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล

 Master of Science in Industrial Education Program

 in Mechanical Engineering

-การรับสมัครเข้าศึกษาต่อ(ระดับปริญญาโท)

-ค่าใช้จ่ายและค่ายืนยันสิทธ์ระดับปริญาโท

รายละเอียดเพิ่มเติม

website สำนักงานคัดเลือกและสรรหานักศึกษา

facebook สำนักงานคัดเลือกและสรรหานักศึกษา