หน้าแรก / เกี่ยวกับเรา / บุคลากร

บุคลากร

Dr. Sujin Jiracheewanun

ดร. สุจินต์  จิระชีวะนันท์

(ผู้ดูแลและกำกับงานบริหาร งานทั่วไป งานวิชาการ)

Email: sujin.jir@kmutt.ac.th

Asst.Prof.Dr. Manon  Sooklamai

ผศ.ดร.มานนท์  สุขละมัย

(เลขานุการ)

Email: manon.san@kmutt.ac.th

Assoc.Prof. Banchob  Orachon

รศ.บรรจบ อรชร

(อาจารย์)

Email: banchob.ora@kmutt.ac.th

Assoc.Prof. Taveewat  Suparos

รศ.ทวีวัฒน์  สุภารส

(อาจารย์)

Email: taveewat.sup@kmutt.ac.th

Asst.Prof.Dr. Anusit  Anmanatarkul

ผศ.ดร.อนุศิษฎ์  อันมานะตระกูล

(อาจารย์)

Email: anusit.anm@kmutt.ac.th

Asst.Prof.Dr. Pichet  Pinit

ผศ.ดร.พิเชษฐ์  พินิจ

(อาจารย์)

Email: pichet.pin@kmutt.ac.th

Dr.Sompop  Panyasompak

ดร.สมภพ  ปัญญาสมพรรค์

(อาจารย์)

Email: sompob.pun@kmutt.ac.th

Boonsong   Hemwat

อ.บุญส่ง  เหมวัฒน์

(อาจารย์)

Email: boonsong.hem@kmutt.ac.th

Samart  Swangjang

อ.สามารถ  สว่างแจ้ง

(อาจารย์)

Email: samart.swa@kmutt.ac.th

Sathaphon  Charernsuphachokkul

อ.สถาพร เจริญศุภโชคกุล

(อาจารย์)

Email:sathaphon.cha@kmutt.ac.th

Thawil  Sangthamchevin

นายถวิล  แสงธรรมชีวิน

(ช่างเครื่องยนต์ชำนาญงาน)

Email: thawil.san@kmutt.ac.th

Saksit   Ponkum

นายศักดิ์สิทธิ์  ปนคำ

(นักคอมพิวเตอร์)

Email: saksit.pon@kmutt.ac.th

Follow Up

ติดตามเราได้ที่

Copyright © 2018 Mechanical Technology Education , KMUTT, All rights Reserved. Design by Saksit