หน้าแรก / กิจกรรมและผลงานนักศึกษา / กิจกรรมนักศึกษา

กิจรรมนักศึกษา

 

   โครงการ “ครูดี สำนึกดี สังคมดี ครั้งที่ 19” (ครุศาสตร์เครื่องกลพัฒนา ครั้งที่ 1)  เป็นโครงการที่ภาควิชาครุศาสตร์เครื่องกลจัดขึ้นอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกๆปี โดยมีวัตถุประสงค์โดยรวมเพื่อปรับปรุงและพัฒนาสภาพแวดล้อมที่ดีให้กับโรงเรียน ที่ยังขาดแคลน โดยปีนี้จัดขึ้น ณ โรงเรียนวัดเศวตศิลาราม ต.ปลายกลัด อ.บางซ้าย จ.พระนครศรีอยุธยา ในระหว่าง วันที่ 20 – 22 ธันวาคม 2561

 

 

 

           ภาควิชาครุศาสตร์เครื่องกลได้จัดทำโครงการ

ปรับพื้นฐานงานช่างยนต์ครั้งที่ 6 ให้กับนักศึกษาปีที่ 1 (รหัส 61)เพื่อสร้างพื้นฐานการใช้เครื่องมือเบื้องต้นเกี่ยวกับงานช่างยนต์และสร้างพิ้นฐาน

ความเข้าใจกับระบบการทำงานของเครื่องยนต์ให้กับนักศึกษา.........

 

 

   โครงการ “รักษ์บ้านเกิด” ปีการศึกษา 2561

1 สิงหาคม 2561 กลุ่มนักศึกษาภาควิชาครุศาสตร์เครื่องกลร่วมกันจัดทำโครงการ “รักษ์บ้านเกิด” ปีการศึกษา2561 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์

ทั้งภายในและรอบๆ โรงฝึกงาน ของภาควิชาครุศาสตร์เครื่องกล

 

Follow Up

ติดตามเราได้ที่

Copyright © 2018 Mechanical Technology Education , KMUTT, All rights Reserved. Design by Saksit

 

     โครงการ“ครูดี สำนึกดี สังคมดี ครั้งที่ 19”  (ครุศาสตร์เครื่องกลพัฒนา ครั้งที่ 1) เป็นโครงการที่ภาควิชาครุศาสตร์เครื่องกลจัดขึ้น อย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกๆปีโดยมีวัตถุประสงค์โดยรวม เพื่อปรับปรุงและพัฒนาสภาพแวดล้อมที่ดีให้กับโรงเรียนที่ ยังขาดแคลน โดยปีนี้จัดขึ้น ณ โรงเรียน วัดเศวตศิลาราม ต.ปลายกลัด อ.บางซ้าย จ.พระนครศรีอยุธยา ในระหว่าง วันที่ 20 – 22 ธันวาคม 2561

 

     โครงการ “รักษ์บ้านเกิด” ปีการศึกษา 2561

1 สิงหาคม 2561 กลุ่มนักศึกษาภาควิชาครุศาสตร์ เครื่องกลร่วมกันจัดทำโครงการ“รักษ์บ้านเกิด” ปีการศึกษา 2561 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อปรับปรุง ภูมิทัศน์ทั้งภายในและรอบ ๆ โรงฝึกงาน ของภาควิชา ครุศาสตร์เครื่องกล

 

       ภาควิชาครุศาสตร์เครื่องกลได้จัดทำโครงการปรับพื้นฐานงานช่างยนต์ครั้งที่ 6 ให้กับนักศึกษาปีที่ 1 (รหัส 61)เพื่อสร้างพื้นฐานการใช้เครื่องมือเบื้องต้น เกี่ยวกับงาน ช่างยนต์และสร้างพิ้นฐานความเข้าใจกับระบบ การทำงานของเครื่องยนต์ให้กับนักศึกษา

 

Copyright © 2018 Mechanical Technology Education , KMUTT,

 All rights Reserved. Design by Saksit