หน้าแรก / กิจกรรมและผลงานนักศึกษา / กิจกรรมนักศึกษา

กิจรรมนักศึกษา

 

   โครงการ “รักษ์บ้านเกิด” ปีการศึกษา 2561

1 สิงหาคม 2561 กลุ่มนักศึกษาภาควิชาครุศาสตร์เครื่องกลร่วมกันจัดทำโครงการ “รักษ์บ้านเกิด” ปีการศึกษา2561 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์

ทั้งภายในและรอบๆ โรงฝึกงาน ของภาควิชาครุศาสตร์เครื่องกล

 

 

           ภาควิชาครุศาสตร์เครื่องกลได้จัดทำโครงการ

ปรับพื้นฐานงานช่างยนต์ครั้งที่ 6 ให้กับนักศึกษาปีที่ 1 (รหัส 61)เพื่อสร้างพื้นฐานการใช้เครื่องมือเบื้องต้นเกี่ยวกับงานช่างยนต์และสร้างพิ้นฐาน

ความเข้าใจกับระบบการทำงานของเครื่องยนต์ให้กับนักศึกษา.........

 

Follow Up

ติดตามเราได้ที่

Copyright © 2018 Mechanical Technology Education , KMUTT, All rights Reserved. Design by Saksit

 

     โครงการ “รักษ์บ้านเกิด” ปีการศึกษา 2561

1 สิงหาคม 2561 กลุ่มนักศึกษาภาควิชาครุศาสตร์เครื่องกลร่วมกันจัดทำโครงการ “รักษ์บ้านเกิด” ปีการศึกษา2561 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์ทั้งภายในและรอบ ๆ โรงฝึกงาน ของภาควิชาครุศาสตร์เครื่องกล

 

       ภาควิชาครุศาสตร์เครื่องกลได้จัดทำโครงการปรับพื้นฐานงานช่างยนต์ครั้งที่ 6 ให้กับนักศึกษาปีที่ 1 (รหัส 61)เพื่อสร้างพื้นฐานการใช้เครื่องมือเบื้องต้นเกี่ยวกับงานช่างยนต์และสร้างพิ้นฐานความเข้าใจกับระบบ

การทำงานของเครื่องยนต์ให้กับนักศึกษา

 

Copyright © 2018 Mechanical Technology Education , KMUTT,

 All rights Reserved. Design by Saksit